Hakusivu4

From Tieteen termipankki
 1. Bundesverfassungsgericht
 2. EU-oikeuden kansallinen valvonta
 3. EUn perustuslaillistumiskehitys
 4. Suomen Pankin asema
 5. Suomen kansalaisuus
 6. U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa
 7. acquis communautaire
 8. alueellinen valtamonopoli
 9. ansaitut etuudet perusoikeussuojauksessa
 10. asetuksenantovalta
 11. asetus EU-oikeudessa
 12. asetushierarkia
 13. asian vireilletulo eduskunnassa
 14. aukkoteoria
 15. avoin lakivaraus
 16. blanco-rangaistussäännös
 17. blankettisäädökset
 18. budjettikehys
 19. budjettikuri
 20. budjettiriihi
 21. budjettisäädökset
 22. budjettivalta
 23. cohabitation-asetelma
 24. conseil constitutionnel
 25. demokratia
 26. direktiivi EU-oikeudessa
 27. drittwirkung
 28. dualismi valtiosopimusoikeudessa
 29. eduskunnan hajottaminen
 30. eduskunnan puhemiehistö
 31. eduskunnan tarkastusvaliokunta
 32. eduskunnan työjärjestys
 33. eduskunnan ulkoasiainvaliokunta
 34. eduskunnan valtiovarainvaliokunta
 35. eduskunta
 36. eduskuntalaki
 37. eduskuntaryhmä
 38. eksistenssiminimi
 39. elinkeinovapaus
 40. enemmistöhallitus
 41. epäluottamuslause
 42. etusijaperiaatteen oikeusvaikutus
 43. euroalue
 44. euroryhmä
 45. fair trial
 46. federatiiviset piirteet EU-rakenteessa
 47. finanssikertomus
 48. finanssivalta
 49. fundamentaalisäädös
 50. hallinnon sisäinen määräys
 51. hallintokokeilut yhdenvertaisuusyhteydessä
 52. hallituksen esityksen peruuttaminen
 53. hallituksen iltakoulu
 54. hallituksen nimittäminen
 55. hallituksen politiikkaohjelma
 56. hallituksen strategia-asiakirja
 57. hallituskoalitio
 58. hallitusneuvottelujen vetäjä
 59. hallitusohjelma
 60. hallituspuolue
 61. hallitusryhmä
 62. hallitustyypit
 63. hyvinvointivaltio
 64. hätäoikeus
 65. ihmisoikeusmyönteinen laintulkintametodi
 66. ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa
 67. ihmisoikeusvalvonta perustuslakivaliokunnassa
 68. ihmisten yhdenvertaisuus
 69. imperatiivisen mandaatin kielto
 70. inkorporaatio
 71. itsehallinto (valtiosääntöoikeus)
 72. jakaantunut hallitusvalta
 73. judicial review
 74. julkinen hallintotehtävä
 75. julkisoikeudellinen yhteisö
 76. kabinettikysymys
 77. kaksikamarijärjestelmä
 78. kaksoislegitimiteetti
 79. kansalaisaloite
 80. kansalliset vähemmistöt
 81. kansanedustaja
 82. kansansuvereniteettiperiaate
 83. kidutuksen kielto
 84. kirje- ja puhelinsalaisuus
 85. kirkkolaki (valtiosääntöoikeus)
 86. kokonaisvaltainen perustuslainmukaisuusvalvonta
 87. konfiskatorinen vero
 88. konstruktiivinen epäluottamuslauseäänestys
 89. korotettu muodollinen lainvoima
 90. korporatismi
 91. kotirauhan suoja
 92. kriminalisoinnit perusoikeusjärjestelmässä
 93. kvalifioitu lakivaraus
 94. lain promulgointi
 95. lainsäädäntövallan delegointi
 96. lainsäätäjän tahto
 97. lainsäätämismenettely (valtiosääntöoikeus)
 98. laitosvaltakonstruktio
 99. legitimiteetti
 100. lex in casu
 101. lex superior
 102. liikkumisvapaus
 103. luonnollinen monopoli
 104. luottamuksen oletusteoria
 105. luovutuskompetenssin suoja
 106. läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa
 107. maanpuolustusvelvollisuus
 108. merkittävä julkisen vallan käyttö
 109. metakonstitutionaaliset toimivaltaperustelut
 110. ministeri
 111. ministerimyötävaikutus
 112. ministerin esteellisyys
 113. ministerin sidonnaisuudet
 114. ministeririkos
 115. ministeristö
 116. ministerisyytealoite
 117. ministerivarmennus
 118. ministerivastuu
 119. monismi valtiosopimusoikeudessa
 120. monopolista säätäminen
 121. neuvottelutulos pääministeriehdokkaasta
 122. normatiiviset, nominalistiset ja semanttiset valtiosäännöt
 123. oikeudellinen ja poliittinen valtiosääntö
 124. oikeuden voimassaolokäsitys
 125. oikeudenmukainen oikeudenkäynti
 126. oikeus maksuttomaan perusopetukseen
 127. oikeus välttämättömään toimeentuloon
 128. oikeushenkilön perusoikeussuoja
 129. oikeusperiaatteet valtiosääntöoikeudessa
 130. oikeusturvavaliokunta
 131. oikeusvaltio(periaate)
 132. omaisuudensuojan pörssiyhtiökriteeri
 133. omaperäinen asetuksenantovalta
 134. oppositio
 135. orgaaninen laki
 136. orleanismi
 137. osallistumisoikeudet
 138. pakkolunastus (valtiosääntöoikeus)
 139. pakkolunastuslaki
 140. palvelumaksu
 141. pankkivaltuutetut
 142. parlamentaarinen immuniteetti
 143. parlamentaarinen kate
 144. parlamentarismi
 145. parlamentarismin rationalisointi (rationalized parliamentarism)
 146. parlamenttisuvereniteetti
 147. perusoikeuksien edistämisvelvoite
 148. perusoikeuksien ydinalue
 149. perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset
 150. perusoikeusfundamentalismi
 151. perusoikeuskollisio
 152. perusoikeuskonkurrenssi
 153. perusoikeusrajoitukseen suostuminen
 154. perustoimeentulon turva
 155. perustuslaillinen toimeksianto
 156. perustuslain etusija
 157. perustuslain murtaminen
 158. perustuslain ohjelmaluonteisuus
 159. perustuslain ylittäminen (Verfassungsüberschreitung)
 160. perustuslainmukainen laintulkinta
 161. perustuslaki
 162. perustuslakiin pohjautuva asetuksenantovalta
 163. perustuslakipoikkeus (Ausnahmegesezt)
 164. poikkeuslakien välttämisen periaate
 165. poliittiset perusoikeudet
 166. politiikan tutkimus
 167. positiivinen ja negatiivinen parlamentarismi
 168. pouvoir constituant originaire
 169. pouvoir modérateur
 170. presidentin esittely
 171. presidentin esteellisyys ja estyneisyys
 172. presidentinhallitus
 173. puoluetoiminta
 174. puolustusneuvosto
 175. päiväjärjestykseen siirtyminen
 176. pääministeri
 177. päätös EU-oikeudessa
 178. reserve powers l. discretionary powers
 179. sektorimonismi
 180. self-executing-normisto
 181. sisäinen valtiosuvereniteetti
 182. sivistykselliset perusoikeudet
 183. suhteellisuusvaatimus perusoikeustulkinnassa
 184. supistettu perustuslainsäätämisjärjestys
 185. suvereniteettirajoitusten säätäminen
 186. syrjintä
 187. syyttömyysolettama rikosoikeudessa
 188. säännöstelyvaltuuslainsäädäntö
 189. sääntelyvaraus
 190. säätämisjärjestysvalvonta puhemiesneuvostossa
 191. taannehtiva lainsäädäntö
 192. talousarvion rautainen perusosa
 193. tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle
 194. tieteen vapaus (valtiosääntöoikeus)
 195. tilapäinen poikkeus perusoikeuksista
 196. toimitusministeristö
 197. toissijaisuusperiaatteen valvonta
 198. tulopolitiikka
 199. tuomarivaltio
 200. tuomioistuimen riippumattomuusperiaate
 201. tuomioistuinsuoja
 202. turvallisuuskomitea
 203. turvapaikkaoikeus
 204. työvoiman suoja
 205. täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus perusoikeustulkinnassa
 206. täysparlamentarismi
 207. ulkoasiainministerin valtiosääntöoikeudellinen erityisasema
 208. ulkoinen suvereniteetti
 209. unionijäsenyys tekstiviittauksena perustuslaissa
 210. uskonnonvapaus
 211. vaalikausi
 212. valtiollisen päätösvallan delegointi
 213. valtion tehtävien yksityistäminen
 214. valtion tehtävistä säätäminen
 215. valtion tunnustaminen
 216. valtioneuvosto (valtiosääntöoikeus)
 217. valtioneuvoston ennakointiverkosto
 218. valtioneuvoston kanslia
 219. valtioneuvoston ratkaisuehdotus tasavallan presidentille
 220. valtioneuvoston valiokunnat
 221. valtioneuvoston yleisistunto
 222. valtiontilintarkastajat
 223. valtiosopimusten voimaan saattaminen
 224. valtiosuvereenisuus
 225. valtiosääntöoikeus
 226. valtiosääntöoikeustiede
 227. valtiosääntöpluralismi
 228. valtiosääntötuomioistuin
 229. valtiovallan kolmijako-oppi
 230. vapaudensuoja
 231. vastikesuhde maksulaissa
 232. viranomaissäädös
 233. virkamieshallintoperiaate
 234. vähemmistöhallitus
 235. välikysymys- ja kysymysmenettely
 236. välillinen valtiosääntömuutos (mittelbare Verfassungsänderung)
 237. yhdyskäytävälauseke
 238. yhteiskuntasopimus
 239. yksityisautonomia
 240. yleiset nimitysperusteet
 241. ylikansallinen konstituutio
 242. ylikansallisuus
 243. ylimmän opetuksen vapaus