Oikeustiede:ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa

  Tieteen termipankista

  ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa

  ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa
  Määritelmä Suomen perustuslaki ei sisällä Ruotsin perustuslain 2 luvun 23 §:ää vastaavaa kieltoa säätää Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kanssa ristiriidassa olevaa säädöstä, vaan sen suomalaisen valtiosääntöperinteen mukaisen vastineen: eduskunnan perustuslakivaliokunnalle PeL 74 §:ssä säädetyn velvollisuuden antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tämän ohessa ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus näkyy mm. lainvalmistelussa ja tuomioistuinten päätöksenteossa sekä toisaalta sopimusrikkomusten sanktioinnissa ihmisoikeustuomioistuimen päätöksin.
  Selite

  Suomen perustuslaki noudattaa dualismia valtiosopimusoikeudessa. Lailla voimaansaatetun Euroopan ihmisoikeussopimuksen, kuten eräiden muidenkin Suomea sitovien kansainvälisoikeudellisten ihmisoikeussopimusten säännökset, sisältävät sopimusperusteisen sanktiojärjestelmän: ihmisoikeustuomioistuimen sanktioluontoiset päätökset seuraamuksista ihmisoikeussäännösten vastaisesta menettelystä (säädöksistä ja niihin perustuvista lainkäyttö- ja hallintopäätöksistä). Ihmisoikeussopimuksien noudattamisen valvonta toteutetaan lähtökohtaisesti kansainvälisoikeudellisen järjestelmän oikeusvaikutusten pohjalta. Mm. sopimusrikkomusten välttämiseksi ihmisoikeusvelvoitteet huomioidaan säädösvalmistelussa. Jo lainvalmisteluvaiheessa säädökset pyritään kirjoittamaan sellaisiksi, ettei ristiriitaa kansallisen lain ja ihmisoikeusvelvoitteen kesken synny.

  Ennakkokontrollina, uutta lakia säädettäessä, eduskunta perustuslakivaliokunnan välityksin valvoo sitä, ettei uuteen lakiin tule sääntelyitä, jotka ovat ristiriidassa ihmisoikeussopimusten kanssa. Valiokunnan tehtävänä on mm. valvoa, ettei lakiehdotuksiin sisälly ihmisoikeusvelvoitteista (sopimusartiklat ja ihmisoikeustuomioistuimen niiden sisältöä kehittävät ennakkopäätökset) poikkeavia sääntelyitä.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on ollut etualalla Euroopan ihmisoikeusyleissopimus. Viittauksia muihin ihmissoikeusjärjestelmiin ja niiden piirissä toimivien valvontaelinten päätöksiin esitetään harvemmin.

  Suomalaisissa tuomioistuimissa sovelletaan ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa ja oikeuslähteinä käytetään ihmisoikeusartikloja sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ihmisoikeussopimusten oikeusvaikutus Suomessa.)