Oikeustiede:tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle

Tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle (luo nimityssivu)
Definition jotta julkinen hallintotehtävä voitaisiin lailla tai lain nojalla luovuttaa julkishallinnon ulkopuoliselle toimijalle, siirron on oltava tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi
Explanation

Julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan laajaa hallinnollisten tehtävien kokonaisuutta. Siihen kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Lainsäädäntö- tai tuomiovallan käyttöä sen sijaan ei voida pitää perustuslain 124 §:n säännöksissä tarkoitettuna hallintotehtävänä (HE 1/1998 s. 179).

Kun hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi julkisen hallintotehtävän luovuttamisesta yksityiselle toimijalle, edellytetään, että luovutustoimenpiteen tarkoituksenmukaisuus toisaalta hallinnon näkökulmasta, toisaalta kansalaisen kannalta, perustellaan esityksessä. Verraten usein eduskunnan perutuslakivaliokunta, selvitellessään lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen liittyviä seikkoja, arvioi myös ehdotetun toimivaltasiirron tarkoituksenmukaisuutta.

Koska etenkin julkisten palvelutehtävien hoitaminen on voitava järjestää joustavasti, eikä tällaisten tehtävien antamisesta ole sääntelyn tavoitteiden kannalta tarpeen edellyttää säädettäväksi yksityiskohtaisesti lailla, voidaan hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n mukaan säätää tai päättää myös lain nojalla (HE 1/1998 s. 176). Tehtävän antamiseen oikeuttavan toimivallan on tällöinkin perustuttava lakiin. Menettelytapana on usein käytetty viranomaisen ja yksityisen tahon välisiä sopimuksia. Toinen menettelytapa on säätää asiasta lainsäädäntövallan delegoinnein, jolloin sovellettaviksi tulevat PeL 124 §:n säännösten lisäksi perustuslain 80.1 §:n asetuksenantovallalle säätämät rajat.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.12.2021: Oikeustiede:tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tarkoituksenmukaisuusedellytys hallintotehtävän luovutuksessa yksityiselle.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg