Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta

  Tieteen termipankista

  perustuslainmukainen laintulkinta

  perustuslainmukainen laintulkinta
  Määritelmä eduskunnan perustuslakivaliokunnan tuomioistuimille osoittama tulkintaperiaate, jonka mukaan perustuslain sääntelyt tulee ottaa oikeuslähteenä huomioon vireillä olevaan oikeusjuttuun liittyvän, tuomioperusteeksi valittavan tavallisen lain säännöksen tulkinnassa ja soveltamisessa
  Selite

  Perustuslainmukaisen laintulkinnan sääntö omaksuttiin Suomessa perustuslakivaliokunnan kannanmäärittelyjen pohjalta saksalaisesta valtiosääntöoikeudesta saadun esikuvan mukaisesti. Yhdessä ns. perusoikeusmyönteisen laintulkinnan säännön kanssa tällä periaatteella halutaan lisätä perustuslain säännösten välitöntä käyttämistä (mm. perusoikeuksien suora soveltaminen ja perustuslain etusija) tuomioiden perusteluissa. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta tuomioistuimet eivät näet käyttäneet juuri koskaan perustuslain sääntelyitä tuomioperusteina.

  Perustuslainmukaista laintulkintaa huomattavasti vakiintuneempi oikeuskäytännössä on perusoikeusmyönteinen laintulkinta. Tämä tulkintasääntö korostaa perusoikeussäännösten huomioon ottamista tavallisten lakien säännösten tulkinnassa tuomioistuimissa ja hallinnossa.

  Yleisissä tuomioistuimissa ja hallintolainkäytössä esille tulevat riita-, rikos- ja hallintoasiat liittyvät pääasiassa yksityisten ihmisten, ei valtioelinten, keskinäissuhteisiin, jolloin perusoikeusmyönteinen laintulkinta on luontevampi tulkintaperiaate kuin perustuslainmukainen laintulkinta. Tähän liittyen voidaan todeta, että PeL 22 §:ssä säädetään julkisen vallan (tuomioistuimet mukaan lukien) velvollisuudesta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kummallakin em. tulkintaperiaatteella on relevanssia silloin kun harkitaan, tuleeko perustuslaille antaa PeL 106 §:ssä tarkoitettu etusija suhteessa sovellettavaan tavallisen lain säännökseen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perustuslainmukainen laintulkinta.)