Oikeustiede:eduskuntalaki

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

eduskuntalaki

eduskuntalaki
Definition Eduskunnan hyväksymä laiksi otsikoitu säädös, joka on eduskunnassa säädetty lakien säätämistä koskevan päätöksentekosäännöstön mukaan joko perustuslakina, poikkeuslakina tai muuna lakina. Perusmerkityksessään termi viittaa eduskunnan II käsittelyn menettelyssä enemmistöpäätöksin hyväksymään "laki"-nimiseen säädökseen (ns. "tavallinen laki"), mutta termin koko relevanssi selittyy vasta, jos huomioon otetaan lisäksi perustuslakia säätävä valta (pouvoir constituant).
Explanation

Termiä eduskuntalaki ei mainita perustuslaissa ja sillä on kansanomainen vivahteensa. Termimäärittely on tarpeen siksi, että perustuslain sääntelyt käyttävät termiä "laki" ja sen useita eri johdannaisia siten, että joskus on kyseessä koko oikeusjärjestys asetukset mukaan lukien (PeL 2.2 §: "Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia" ja "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin"). Joskus taas tarkoitetaan vain eduskunnan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymää, laki-nimiseksi otsikoitua säädöstä (PeL 3 §: "lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta"). Eduskunnan työjärjestys ei nimikkeeltään ole laki, vaikka se säädetään lainsäädäntömenettelyssä (PeL 52 §: "työjärjestys hyväksytään täysistunnossa lakiehdotuksen käsittelyssä säädetyssä järjestyksessä..."). Ahvenanmaan itsehallintovalta sisältää toimivallan säätää maakuntalakeja.

Valtiosääntökontekstin kannalta on olennaista hahmottaa:

1. eduskuntalain asema säädöshierarkiassa suhteessa toisaalta perustuslakiin ja tavalliseen lakiin sekä toisaalta asetuksiin ja niitä alemmanasteisiin säädöksiin;

2. kansallisen oikeusjärjestyksen, lakien ja muiden säädösten, suhde kansainvälisoikeudellisiin velvoitteisiin ("lainsäädännön ala", PeL 94.1 §) ja ylikansalliseen sääntelyyn (kuten EU-oikeus) ja näihin asetelmiin liittyvät konfliktiriskit;

3. erityyppisissä säätämismenettelyissä säädettävät lait, kuten perustuslaki, poikkeuslaki, Ahvenanmaan itsehallintolaki, kirkkolaki, valtiollista toimivaltaa siirtävä laki, laki, jolla perustetaan budjetin ulkopuolinen rahasto, valtiosopimusta voimaansaattava laki ja EU-direktiiviä implementoiva laki;

4. PeL 80 §:ssä säädetty lainsäädäntövallan delegointia määrittävä säännöstö PeL 80 §:ssä ja

5. perusoikeussäännösten lakivaraus- ja viittausjärjestelmä.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:eduskuntalaki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eduskuntalaki.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpgProperty "Käsite" (as page type) with input value "Oikeustiede:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.