Oikeustiede:direktiivi EU-oikeudessa

  From Tieteen termipankki

  direktiivi EU-oikeudessa

  direktiivi EU-oikeudessa (luo nimityssivu)
  Definition EU:n direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioille tavoitteet, mutta jäsenvaltiot voivat itse valita keinot, joilla ne saavutetaan, joten valtiosääntöoikeuden näkökulmasta direktiivi on yleisluontoisesta määrittelytavastaan huolimatta lähinnä uudentyyppinen kansallisen oikeusjärjestyksen täydentämis- ja muutosjärjestelmä, jota ei voida suoraan asemoida perustuslain 3.1 §:ssä säädetyn, eduskunnalle osoitetun lainsäädäntövallan puitteisiin.
  Explanation

  EU:n direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioille tavoitteet, mutta jäsenvaltiot voivat itse valita keinot, joilla ne saavutetaan. Keinovalikoima määräytyy kansallisen valtiosäännön kehikossa. Direktiivi voi olla osoitettu yhdelle tai usealle jäsenvaltiolle tai kaikille jäsenvaltioille. Direktiivissä esitettyjen tavoitteiden toteutuminen yksittäisten kansalaisten osalta edellyttää, että jäsenvaltion lainsäätäjä antaa kansallisen täytäntöönpanosäädöksen, jolla kansallista lainsäädäntöä mukautetaan direktiivissä säädettyjä tavoitteita vastaavaksi. 

Direktiivissä säädetään määräpäivä, johon mennessä se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kun jäsenvaltiot panevat direktiivejä täytäntöön, niille jää liikkumavaraa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet.

  Eduskunnan lainsäädäntövallan tai valtiontalousvallan piiriin kuuluvat direktiiviluonnokset toimitetaan valmisteluvaiheessa eduskuntaan PeL 96 §:ssä säädetyin tavoin (valtioneuvoston kirjelmä, ns. U-asia). Eduskunta voi saada tietoja myös muista direktiivisuunnitelmista PeL 97 §:n nojalla (valtioneuvoston selvitys, ns. E-asia). Suuri valiokunta EU-valiokuntana päättää eduskunnan kannasta suunnitelmaan. Direktiiviprojekteja ei käsitellä eduskunnan täysistunnossa.

  Jos direktiivin implementointi, kansallinen täytäntöönpano, edellyttää eduskuntalain säätämistä, tulee direktiivi tällöin tietyssä mielessä välillisesti eduskuntakäsittelyyn implementoivaa lakia tarkoittavan hallituksen esityksen kautta, mutta nimenomaista päätöksestä sen hyväksymisestä ei tehdä. Etusijaperiaatteen ohessa direktiivin välillisellä l. tulkintavaikutuksella (indirect effect) on liittymäkohtia perustuslain 3.2 §:ssä säädettyyn tuomioistuinten riippumattomuusperiaatteeseen.

  Käytetyt lähteet: http://ec.europa.eu/eu_law/introduction/what_directive_fi.htm, http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_ec_fi.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_effect, http://www.lepetitjuriste.fr/english-law/c89-english-law/do-unimplemented-european-community-directives, http://en.wikipedia.org/wiki/Indirect_effect
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:direktiivi EU-oikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:direktiivi EU-oikeudessa.)