Oikeustiede:etusijaperiaatteen oikeusvaikutus

  Tieteen termipankista

  etusijaperiaatteen oikeusvaikutus

  etusijaperiaatteen oikeusvaikutus
  Määritelmä Eurooppaoikeuden yleisestä kansainvälisestä oikeudesta poikkeava, kansallista oikeutta syrjäyttävä asema dualismia soveltavassa kansallisessa oikeusjärjestyksessä.
  Selite

  Tavanomaisissa hallitusten välisissä sopimusjärjestelmissä se, ettei valtio noudata sopimukseen kirjattuja velvoitteita tai järjestöelinten normatiivisia päätöksiä (mm. self-executing-normisto ja opting-out- lausekkeet), johtaa enintään järjestön perustamissopimuksessa säädetyn sanktiojärjestelmän käynnistämiseen. EU-oikeudessa ensisijaisuusperiaate (etusijaperiaate) ja toimivalta säätää tämän oikeusvaikutuksen saavia, välittömän oikeusvaikutuksen omaavia ylikansallisia säädöksiä ja eroaa EU:n perinteisistä kansainvälisistä järjestöistä ja niiden puitteissa päätetyistä, erikseen voimaansaatettavista oikeussäännöistä. EU:n tuomioistuimen alkujaan tuomiolla vahvistaman ja sittemmin Lissabonin sopimukseen liittyvän julistuksen nojalla suoritetun vahvistuksen välityksin EU-oikeus mahdollisessa ristiriitatilanteessa syrjäyttää kansallisen oikeusjärjestyksen sääntelyt.

  Suomen kansallinen oikeusjärjestys on perustuslaissa säädetty hierarkkiseksi ja suljetuksi järjestelmäksi. Sen säännöksissä ei mainita tai identifioida erityyppisiä EU-normeja kuten asetukset, direktiivit ja päätökset (EU-normeina) kansalaisten oikeusasemaan vaikuttavina oikeussääntöinä. Lainsäädäntövallan käyttäjäksi Suomessa mainitaan yksin eduskunta, joskin PeL 80 §:ssä vahvistetaan lainsäädäntövallan delegoinnin mahdollisuus kansallisten asetusten ja viranomaispäätösten tasolle. Tästä huolimatta - ja oikeastaan vain PeL 1 §:n maininnan välityksin (Suomi on Euroopan unionin jäsen) - ihmisiltä edellytetään tietoja niistä oikeusjärjestykseen tulevista uusista sääntelyistä, joista päätetään Euroopan unionin rakenteessa. Tällaiset sääntelyt voivat olla ristiriidassa kansallisten säädösten kanssa. Tällaisessa tilanteessa ne syrjäyttävät kansallisen säädöksen oikeusvaikutukset. Erityisen ongelmallisia tässä suhteessa ovat EU:n asetukset, joita ei edes julkaista Suomen virallisessa säädöskokoelmassa.

  Kansallisen oikeusjärjestyksen yksittäisen säännöksen tai säädöksen ristiriita EU-oikeudellisen sääntelyn kanssa ratkaistaan lähtökohtanaan etusijasääntö: tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen tulee perustaa päätöksensä EU-säädökseen - sillä uhalla, että EU:n tuomioistuin voi kohdistaa Suomeen sanktioita, viime kädessä erityyppisiä rahasuoritusvelvoitteita unionille.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SchroederW2002

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:etusijaperiaatteen oikeusvaikutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:etusijaperiaatteen oikeusvaikutus.)