Oikeustiede:syyttömyysolettama rikosoikeudessa

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

syyttömyysolettama rikosoikeudessa

syyttömyysolettama rikosoikeudessa (luo nimityssivu)
Definition rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen nimikkeellä perustuslain 8 §:ssä säädetään, että ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, joka ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi, eikä rikoksesta saa tuomita ankarampaa rangaistusta, kuin tekohetkellä on laissa säädetty
Explanation

Perustuslain 8 § sisältää taannehtivan kriminalisoimisen l. rangaistavaksi vahvistamisen kiellon. Kielloksi muotoileminen merkitsee, etteivät perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset ole tähän perusoikeussääntelyyn sovellettavissa. PeL 8 §:n muodostamassa kokonaisuudessa säännöksen otsikointi (rikosoikeudellinen laillisuusperiaate) näyttää viittaavan laajempaan sääntelytavoitteeseen kuin mitä varsinaisessa pykälätekstissä kirjoitetaan. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käytännössä tulkinnutkin PeL 8 §:ää laajentavasti, antaen lausunnoissaan sisältöä rikosoikeudelliselle laillisuusperiaatteelle ohi taannehtivuuskiellon.

Rikosoikeudelliseen legaliteetti- l. laillisuusperiaatteeseen kuuluvia sääntöjä ovat rikoksina rangaistavien tekojen tarkka määritteleminen laissa, taannehtivan rikoslain kielto, rikoslain analogisen soveltamisen kielto, vaatimus rikoksesta seuraavien rangaistusten määrittelemisestä laissa, tekohetkellä säädettyä ankaramman rangaistuksen käytön kielto ja vaatimus rikosoikeudellisten normien laintasoisuudesta. Valtaosa näistä säännöistä oli vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen aikana voimassa vain tavanomaisoikeudellisina rikosoikeuden alan sääntöinä (nullum crimem sine lege, nulla poena sine lege poenali), joskin ne otettiin lakiin rikoslakiuudistuksen yhteydessä.

Analogiakiellolla viitataan siihen, että rikostunnusmerkistö on kirjoitettava riittävän täsmällisesti lakiin, jottei kriminalisoinnin sanamuotojen ulkopuolelle meneviä tulkintoja tarvittaisi.

Kriminalisointeihin liittyy erityinen rikostunnusmerkistön tarkkuusvaatimus ja blanco-rangaistussäännösten kieltäminen. Kriminalisoinnit tulee kirjoittaa lakitekstiin ns. ennakoitavuussääntö huomioon ottaen: periaatteessa jokaisen tulisi voida lakitekstin perusteella arvioida, onko jokin teko rangaistava.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2021: Oikeustiede:syyttömyysolettama rikosoikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syyttömyysolettama rikosoikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg