Oikeustiede:lex superior

  Tieteen termipankista

  lex superior

  lex superior (luo nimityssivu)
  Määritelmä lex superior (ylempi laki) valtiosääntöoikeudessa viittaa oikeusnormien hierarkia-asetelmassa perustuslain suhteeseen alemmanasteisiin säädöksiin ja nykyään ehkä myös eurooppaoikeuden suhteeseen kansallisiin oikeusjärjestyksiin
  Selite

  Perustuslain ominaispiirteisiin kuuluu sen korotettu muodollinen lainvoima suhteessa tavallisiin lakeihin, asetuksiin ja niitä alemmanasteisiin säädöksiin. Oikeusjärjestyksen kokonaishallintaan liittyy kirjoittamaton oikeusperiaate, jonka mukaan tavalliseen lakiin eikä sitä alemmanasteiseen säädökseen voi ottaa perustuslain kanssa ristiriitaisia säännöksiä. Perustuslakia alempia sääntelytasoja käyttämällä ei voida syrjäyttää sitä, mikä on säädetty perustuslaissa.

  Eurooppaoikeudessa on alkujaan Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksin vahvistettu EU-oikeuden etusijaperiaate suhteessa kansallisiin oikeusjärjestyksiin jäsenvaltioiden perustuslait mukaan lukien. Vaikka tämä asetelma jossain määrin poikkeaa valtiosääntöoikeustieteessä esitetyistä käsityksistä perustuslain korotetun muodollisen lainvoiman ja muiden oikeusvaikutusten selitysperusteista, EU-oikeus kokonaisuutena katsoen voitaneen lukea lex superior -päättelyn piiriin.

  Lex superior -päättelyn vaikutusta voidaan nähdä myös perustuslain 106 §:n säännöksessä, jonka mukaan tuomioistuimen havaitessa käsiteltävänä olevan lain säännöksen soveltamisen olevan vireillä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. Selvimmin sama vaikutus voidaan nähdä kansallisiin asetuksiin ja niitä alemmanasteisiin säännöksiin rajoittuvana sääntönä, jonka mukaan perustuslain tai tavallisen lain kanssa ristiriidassa olevaa säännöstä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa (PeL 107 §).

  Oikeusteoriassa tunnetaan normiloogisena sääntönä lex superior derogat legi inferiori -sääntö, joka määrittää säädöstasojen keskinäissuhteita kiinnittämättä korostettua huomiota valtiosäännön oikeusvaikutuksiin.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:lex superior. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lex superior.)