Oikeustiede:acquis communautaire

  Tieteen termipankista

  acquis communautaire

  acquis communautaire
  Määritelmä ranskankielinen Euroopan unionin oikeusjärjestystä, eurooppaoikeutta myös kansallisissa oikeusjärjestyksissä EU-sääntelyitä systematisoiva termi ("yhteisön säännöstö"). Sillä hahmotetaan EU-järjestelmässä sovellettavien oikeusnormityyppisten velvoitteiden muodostamaa kokonaisuutta. Niitä ovat EU:n perustamissopimukset, asetukset, direktiivit ja päätökset, Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset, EU:n tekemät kansainväliset sopimukset, EU:n ja jäsenvaltioiden kolmansien valtioiden kanssa tekemät valtiosopimukset (sekasopimukset, mixed agreements) sekä erimuotoiset EU:n ns. soft law -tyyppiset sääntelyt ja päätökset.
  Selite

  Acquisin valtiosääntöoikeudellinen relevanssi muodostuu kokonaishahmotuksesta, jonka puitteissa päätellään, minkä tyyppisiin lainsäädäntö- ja hallintotoimiin on perustuslain sääntelyjen puitteissa ryhdyttävä, jotta acquisin yksittäiset osat saataisiin voimaansaatetuiksi, täytäntöön pannuiksi tai hallinnossa toteuttamiskelpoisiksi kansallisessa oikeusjärjestyksessä.

  Koska acquis määrittää Euroopan unioniin liittyviä velvoitteita, siihen liittyvien seikkojen osalta kansalliset toimivaltasuhteet määräytyvät perustuslain 93.2 §:n mukaan: valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunnan hyväksyntä on tarpeen vain hyvin harvoin. Eduskunta myötävaikuttaa acquisin kansalliseen toteutukseen perustuslain 96 §:n mukaan (Eduskunnan osallistuminen Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun).

  Käytetyt lähteet:

  http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_fi.htm
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaraviitaI2011

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Oikeustiede:acquis communautaire. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:acquis communautaire.)