Oikeustiede:asian vireilletulo eduskunnassa

From Tieteen termipankki

asian vireilletulo eduskunnassa

asian vireilletulo eduskunnassa
Definition menettelytavat, joiden välityksellä asia tulee eduskunnassa vireille eli perustuslaissa (731/1999) ja eduskunnan työjärjestyksessä säädettyyn käsittelymenettelyyn
Explanation

Asia tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai kansanedustajan aloitteella taikka muulla perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla kuten kansalaisaloitteella (PL 39 §:n 1 mom.). Vain säädetyllä tavalla vireille pantu asia voidaan pääsäännön mukaan ottaa eduskunnassa käsiteltäväksi. Uudesta vireilletulotavasta voidaan säätää eduskunnan työjärjestyksellä, jollei jonkin asian vireilletulosta ole säädetty tyhjentävästi perustuslaissa (HE 1/1998 vp, s. 91).

Asia voi tulla eduskunnassa vireille hallituksen esityksen ja edustajan aloitteen sekä kansalaisaloitteen lisäksi esimerkiksi valtioneuvoston tiedonannolla tai selonteolla (PL 44 §), eduskunnalle annettavalla kertomuksella (PL 46 §) taikka välikysymyksellä (PL 43 §) tai kirjallisella tai suullisella kysymyksellä (PL 45 §). Puhemiesneuvoston ehdotuksella eduskunnassa voidaan panna vireille ehdotus eduskunnan virkamiehiä koskevan lain sekä eduskunnan työjärjestyksen säätämisestä samoin kuin ehdotuksia muiksi eduskunnan toimintaa koskeviksi säännöksiksi (PL 34 §:n 3 mom., TJ 6 §:n 1 mom:n 7–9 kohta). Euroopan unionin asiat tulevat eduskunnassa vireille valtioneuvoston kirjelmällä (PL 96 §, ns. U- tai UTP-asia) tai valtioneuvoston selvityksellä (PL 97 §, ns. E-asia). Asiain vireilletulosta valtiopäivillä on tarkemmat säännökset eduskunnan työjärjestyksen 3 luvussa.

Kansanedustajat tai valtioneuvoston jäsenet eivät voi saada asioita vireille täysistuntopuheenvuoroin tai -ehdotuksin, eivätkä kansalaiset tai järjestöt kansalaisaloitetta lukuun ottamatta voi saada eduskuntakäsittelyyn lainsäädäntö- tai muita asioista.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

Valiokuntaopas 2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:asian vireilletulo eduskunnassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asian vireilletulo eduskunnassa.)

SLYpalkki.jpg