Oikeustiede:demokratia

  Tieteen termipankista

  demokratia

  demokratia
  Määritelmä monitasoinen poliittis-filosofinen termi, joka voidaan valtiosääntöoikeudessa määritellä säännöksi, jonka mukaan kaiken valtiollisen (poliittisen) vallan lähde on kansa (perustuslain 2.1 §)
  Selite

  Politiikan teoriassa demokratia hahmottaa eri valtioiden ja valtiomuotojen yhdistelmiä ja myös poliittista filosofiaa. Demokratian ominaispiirteenä pidetään, että tärkeimmistä valtiollisista asioista päättää kansalaisten yleisillä vaaleilla kilpailevien ehdokkaiden joukosta valitsema edustuksellinen toimielin (kansanedustuslaitos). Jotta aidot vaalit voisivat toteutua kunnolla, on tavallisesti katsottu olevan tarvetta puolueiden toimintavapaudelle, ilmaisun- ja mediavapaudelle sekä jonkinasteiselle yhteiskuntarakenteiselle oikeusturvalle (oikeusvaltioperiaate). Perustoimijoita demokratiassa ovat puolueet.

  Suomen perustuslaissa säännös kansasta valtiollisen vallan lähteenä toteuttaa kansansuvereniteettiperiaatetta.

  Demokratian pääperiaatteena on eduskuntavaalijärjestelmän ohessa enemmistösääntö. Ylimmän tason valtiovallan käyttö rajataan perustuslaissa eduskunnalle, joka valtiopäiville kokoontuneena edustaa Suomen kansaa (PeL 2.1 §). Eduskunta puolestaan tekee päätökset enemmistöllä täysistuntoäänestyksessä annetuista kansanedustajien äänistä (päätökset tavallisista laeista, valtion talousarviosta ja kansainvälisistä velvoitteista). Lisäksi on syytä liittää demokratian käsitteeseen parlamentarismin periaate: valtioneuvosto käyttää sille kuuluvaa hallitusvaltaa parlamentaarisen katteen sitomana (PeL 3.2 §).

  Perustuslaki sisältää välillistä demokratiaa täydentävinä sääntelyinä neuvoa antavan kansanäänestyksen ja kansalaisaloitteen (PeL 53 §). Perustuslaissa vahvistettu kunnallinen itsehallinto sekä eräät muut itsehallintojärjestelmät kuten Ahvenanmaan, kuntien ja yliopistojen itsehallinto rakentuvat nekin demokratiaperiaatteelle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Oikeustiede:demokratia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:demokratia.)