Oikeustiede:merkittävä julkisen vallan käyttö

  Tieteen termipankista

  merkittävä julkisen vallan käyttö

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  merkittävä julkisen vallan käyttö
  Määritelmä julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla sekä mm. edellytyksin, että merkittävää julkisen vallan käyttöä (lähinnä itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin) sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.
  Selite

  Merkittävän julkisen vallan käsite perustuslaissa (PeL 124 §) on estävä kriteeri sellaisen lain säätämiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jolla tehtävän suorittaminen siirretään tietyn konkreettisen hallintotoimen tai -tehtävän osalta yksityisille toimijoille. Merkittävä julkisen vallan käyttö tarkoittaa perustuslain 124 §:ssä hallintotehtävää, ei lainsäädäntö- tai tuomiovaltaa. Arkikielessä puhutaan luovuttamisesta tarkoittaen hallintotehtävän yksityistämistä.

  Merkittävää ja siis luovutuskiellon piirissä olevaa julkisen vallan käyttämistä on perustuslain säätämistä tarkoittaneen hallituksen esityksen perusteluissa olevien esimerkkien mukaisesti itsenäiseen harkintaan perustuva oikeus käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin. Tällaisia oikeuksia voidaan säätää vain viranomaiselle (HE 1/1998 s. 179). Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lukuisissa lausunnoissa määrittänyt julkisen vallan käytön merkittävyyttä. Näin on syntynyt ennakkotapauksia siitä, milloin hallintotehtävän siirtäminen täyttää perustuslain asettamat kriteerit (tarkoituksenmukaisuus, perusoikeusneutraalisuus, oikeusturvavaatimus ja hyvän hallinnon periaatteen toteuttaminen) ja milloin taas niistä huolimatta on kysymys merkittävästä ja siis perustuslain kieltämästä julkisen vallan käyttämisestä.

  Perustuslain 124 §:n lähtökohtana on, että julkisen hallintotehtävän virkamiessidonnaiseen suorittamiseen liittyy oikeusvaikutteinen toiminta, joka kohdistuu ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja jota on erityisoloissa tuettava voimankäyttövaltuuksin (julkisen hallinnon viimekätinen pakkojärjestelmäluonne). Viranomainen tai virkamies voi käyttää toimenpiteitä avustavissa tehtävissä yksityishenkilöitä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Oikeustiede:merkittävä julkisen vallan käyttö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:merkittävä julkisen vallan käyttö.)