Oikeustiede:valtiosääntöoikeustiede

  Tieteen termipankista

  valtiosääntöoikeustiede

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  valtiosääntöoikeustiede
  Määritelmä lainopin tutkimusala l. tulkintajuridiikka (valtiosääntödogmatiikka), joka kohdistuu valtiosääntöön/valtiosääntöoikeuteen sekä sanan suppeassa (Suomen perustuslaki) että laajassa merkityksessä (perustuslain ja sitä konkretisoivien säädösten muodostama kokonaisuus, eräät osat EU-oikeutta ja useiden kansallisten oikeusalojen perusteoria ja keskeiset instituutiot)
  Selite

  Valtiosääntöoikeustiede normitutkimukseksi ja tulkintajuridiikaksi määriteltynä kohdistuu valtiosäännön ja valtiosääntöoikeuden alueeseen. Tutkimusvälineinä ovat laintulkintopit ja oikeuslähdeoppi. Tulkintakannanottojen ohessa valtiosääntöoikeustiede systematisoi valtiosääntöoikeutta ja kehittää tai luo valtiosääntöoikeuden ns. yleisiä oppeja eli perusteoriaa. Tutkimuksessa etsitään ja tiivistetään lisäksi valtiosääntöoikeudellisia yleisiä oikeusperiaatteita. Käsitteen piiriin kuuluu myös vertaileva valtiosääntötutkimus. Valtiosääntöoikeustiede lainopillisena valtiosääntötutkimuksena tukeutuu politiikkatieteiden eli valtio-opin erilaisten tutkimussuuntausten ja poliittisen historian sekä valtiosääntövertailun tutkimustuloksiin.

  Tutkimuksen kohdistuessa valtiosääntönormeihin tulkinta ja argumentaatio ottaa merkittävässä määrin huomioon poliittisen todellisuuden (valtioelämän ilmiöt) ja valtiosääntöhistorian. Tärkeänä oikeuslähteenä ovat eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnot hallituksen esitysten sisältämien lakiehdotusten säätämisjärjestyksestä. Nämä lausunnot keskittyvät arvioimaan sitä, onko säädettävä laki perustuslain mukainen ja voidaanko se säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lausunnot ovat tässä suhteessa verrannollisia muilla oikeudenaloilla yleiseen tapaan käyttää tuomioistuinratkaisuja, prejudikaatteja, oikeuslähteenä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:valtiosääntöoikeustiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosääntöoikeustiede.)