Oikeustiede:julkinen hallintotehtävä

  Tieteen termipankista

  julkinen hallintotehtävä

  julkinen hallintotehtävä
  Määritelmä julkishallinnon (pääasiassa valtion, kuntien ja itsehallintoyksiköiden hallinto) organisaatioon kuuluvan viranomaisen tai virkamiehen virkavastuulla suorittama toimenpide tai tekemä päätös sekä luovutetun toimivallan käyttö yksityisen toimesta.
  Selite

  Julkisen hallintotehtävän suorittaminen edellyttää laissa ja osin myös asetuksessa säädettyä toimivaltaa.

  Julkinen hallintotehtävä voidaan rajoitetusti säätää myös muulle kuin viranomaiselle (lailla tai lain nojalla). Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Perustuslain 124 § asettaa julkiseen hallintotehtävään kuuluvan toimivallan luovutukselle muulle kuin viranomaiselle merkittäviä ehtoja ja rajoituksia, kuten perusoikeuksien vaarantamiskiellon, siirron tarkoituksenmukaisuuden ja oikeusturvan varmistamisen. Siirtämisen kohteena voivat olla esimerkiksi valtioon työsuhteessa olevat henkilöt tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt.

  Perustuslaissa ei julkista hallintotehtävää eikä julkisen vallan käyttäjiä määritellä.1) "Julkisten tehtävien" hoitajat määritetään ylimpien laillisuuden valvojien valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen valvontavallan piiriin (PeL 108.1 § ja 109 §).


  1) PeVL 55/2002: "Perustuslain 124 §:n tarkoituksena on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle (HE 1/1998 vp, s. 178/I). Varsinaiseen viranomaiskoneistoon perustuslain merkityksessä luetaan valiokunnan käsityksen mukaan valtion ja itsehallintoyhdyskuntien normaaliin organisaatioon kuuluvat viranomaiset sekä sellaiset itsenäiset laitokset kuin Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos, myös kunnallisen työmarkkinalaitoksen (aiempi sopimusvaltuuskunta) ja kunnallisen eläkelaitoksen tapaiset, lähtökohtaisesti kaikkien kuntien yhteiset erityistoimielimet."
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 5.3.2024: Oikeustiede:julkinen hallintotehtävä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:julkinen hallintotehtävä.)