Oikeustiede:sääntelyvaraus

  Tieteen termipankista

  sääntelyvaraus

  sääntelyvaraus
  Määritelmä perustuslakisääntely, jonka mukaan perustuslaki valtuuttaa säätämään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä jostakin perustuslakiin kirjatun seikan yksityiskohdasta
  Selite

  Perustuslain useassa kohdassa sääntely kytketään läheisesti tavallisella lailla toteutettavaan sääntelyyn. Tällaisia lakiviittauksia on perusoikeusuudistuksen yhteydessä kutsuttu sääntelyvarauksiksi (PeVM 25/1994 s. 6). Säännöksillä on paitsi pidätetty niissä tarkoitetut asiat lain alaan, myös viitattu siihen, että tällaista asiaa koskevan sääntelyn yksityiskohtainen sisältö määräytyy perustuslain ja tavallisen lain muodostaman kokonaisuuden pohjalta. Sääntelyvaraus saattaa tällöin myös asiallisesti edellyttää, että siinä tarkoitetusta asiasta säädetään yksityiskohtaisemmin lailla, koska muussa tapauksessa sääntely voisi jäädä aukolliseksi. Tässä mielessä sääntelyvaraukseen voi liittyä lainsäätäjälle osoitetun toimeksiannon piirteitä.

  Perustuslaissa on yleisimmin käytetty seuraavia sääntelyvarauksen muotoiluja: "säädetään lailla/sen mukaan kuin lailla säädetään", "säädetään tarkemmin lailla/sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään" ja "säädetään erikseen lailla". Viittaus lailla säätämiseen on lainsäätäjän harkintavallan kannalta jonkin verran avoimempi kuin viittaus, jonka mukaan jostakin asiasta säädetään "tarkemmin" tai "erikseen" lailla. Ilmaisulla "erikseen lailla" viitataan myös säädettävän lain tavanomaista suurempaan tarkkuuteen ja täsmällisyyteen. Niinpä esimerkiksi PeL 58 §:n 3 momentin 3 kohdassa edellytetään, että siinä tarkoitetut asiatyypit, joista presidentti päättää ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta, yksilöidään laissa. Vastaavasti ylimpien tuomioistuinten päätösvaltaisuuden edellytyksenä voi olla viittä jäsentä pienempi tai suurempi kokoonpano PeL 100 §:n 2 momentissa tarkoitetulla lailla nimenomaisesti säädettävissä tapauksissa. PeL 119 §:n 1 momentissa ilmaisulla "erikseen lailla" viitataan siihen, että hallinnon järjestäminen suoraan eduskunnan alaisuuteen on poikkeuksellista (PeVM 10/1998 s. 10 s.).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:sääntelyvaraus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sääntelyvaraus.)