Oikeustiede:judicial review

  From Tieteen termipankki

  judicial review

  judicial review (luo nimityssivu)
  Definition erityisesti Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen valtiosääntödoktriinissa kehitetty oppi siitä, että lainsäädäntövallan ja hallinnon piirissä tehtävät päätökset on voitava saattaa tuomioistuinvalvontaan silmällä pitäen sitä, että päätökset on tehty valtiosäännöstössä säädetyn kompetenssinormiston mukaisesti
  Explanation

  USA:n valtiosäännön voimaantulon aikoihin (1789) valtiosääntötuomioistuinjärjestelmiä ei ollut. Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuin (Supreme Court of the United States) sai valtiosääntötuomioistuimen aseman myöhemmin tavanomaisoikeudellista tietä.

  Judicial review -periaatteen mukaan lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan (legislative and executive actions) päätökset voidaan saattaa tuomioistuinvalvontaan: jos ne ovat ristiriidassa ylemmän auktoriteetin kuten valtiosäännön kanssa, ne voidaan kumota. Sääntö on osa valtatasapainojärjestelmää (checks and balances -oppi). USA:n järjestelmälle antaa oman sävynsä common law -ajattelun tuomioistuimille tarkoittama valta kehittää uusia oikeussääntöjä, sekä todeta niitä vanhentuneiksi ja sen vuoksi validiteettinsa menettäneiksi.

  Suomen valtiosääntö rakentuu periaatteelle, jonka mukaan eduskunnan päätösten perustuslainmukaisuus arvioidaan pääsääntöisesti jo lainsäädäntömenettelyn kuluessa eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Toissijaisesti eduskuntalakien perustuslainmukaisuutta arvioidaan perustuslain 106 §:n mukaan perustuslain etusijaa tarkoittavan säännöstön puitteissa. Asetusten ja niitä alemman asteisten säädösten perustuslainmukaisuutta samoin kuin niiden lainmukaisuutta arvioidaan tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten päätösten välityksin (PeL 107 §). Toistaiseksi ei ole syntynyt vakiintunutta oikeuskäytäntöä siitä, kumoaako hallintotuomioistuin viranomaisen päätöksen, jos sen havaitaan valituksen käsittelyn yhteydessä perustuneen perustuslain tai lain vastaiseen asetukseen tai sitä alemmanasteiseen säädökseen.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Oikeustiede:judicial review. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:judicial review.)