Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa

  Tieteen termipankista

  läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa

  läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa
  Määritelmä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välinen yhteistyösuhde keskeisissä Euroopan unioniin liittyvissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.
  Selite

  Perustuslain 93.1 §:n mukaan tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa (mm. päätöksenteko kansainvälisistä velvoitteista) yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

  Toimivalta kansainvälisissä asioissa on jaettu. Perustuslain 93.2 §:n mukaan päätösvalta Euroopan unionin asioissa on säädetty valtioneuvostolle: valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun sen mukaan kuin perustuslaissa säädetään.

  Eduskunnan perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissa todennut, että etenkin keskeisissä Euroopan unionin asioissa, erityisesti unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, valtioneuvoston tulee toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa. Luontevimmin tämä toteutuu hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan niissä kokouksissa, joissa tasavallan presidentti toimii puheenjohtajana. Muista menettelymuodoista ei ole sääntelyitä, mutta käytännössä tämän ministerivaliokunnan kokouksen edellä, EU-ministerivaliokunnassa, valtioneuvosto on jo määritellyt kantansa, ja se kuvataan tasavallan presidentille.

  "Läheinen yhteistyö" ei ole perustuslaissa säädetty kompetenssisuhde kuten "yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa" on yleisen ulkopolitiikan alaan kuuluvissa asioissa (PeL 93.1 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa.)