Oikeustiede:legitimiteetti

  Tieteen termipankista

  legitimiteetti

  legitimiteetti
  Määritelmä politiikan tutkimuksen ja oikeusfilosofian käsite, jota tutkitaan tavallisesti suhteessa poliittisen järjestelmän tai muun yhteiskunnallisen instituution toimintaan. Yksinkertaisimmillaan legitimiteetti tarkoittaa järjestelmän hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä
  Selite

  Legitimiteetti ei ole valtiosääntöoikeudellinen tulkintakäsite, mutta toisaalta se on merkittävä punnintakriteeri mm. vertailevassa valtiosääntöoikeudessa arvioitaessa valtiosääntökokonaisuuden tai erilaisten valtiosääntöratkaisujen, mm. säädettyjen instituutioiden, hyväksyttävyyttä tai kansalaistukea.

  Valtiosäännöissä, Suomen perustuslaki mukaan lukien, on useiden muiden tavoitteiden ohessa myös legitimiteetin ylläpitämiseen tähtääviä sääntelyitä. Sellaisia ovat yksityiskohtainen perusoikeusjärjestelmä, oikeusvaltioperiaatetta ja kansansuvereniteettiperiaatetta alleviivaavat sääntelyt sekä järjestelmän kansanvaltaisuutta korostavat, joskus fasadisäännöksiksi kutsutut muotoilut perustuslakitekstin alussa.

  Poliittisen historian ja politiikan tutkimuksessa (valtiosääntöluokitukset) arvioidaan usein valtiollisten instituutioiden legitimiteettiä ja sen puuttumisen tai matalatasoisen legitimiteetin vaikutuksia yhteiskunnassa. Ns. legitimiteettikriisi on usein ollut syynä vallankumoukseen ja sitä seuranneeseen, tavoitellun uuden legitiimin valtiosäännön säätämiseen. Uuden valtiosäännön legitimiteetti punnitaan usein joko kansanäänestyksellä tai siten, että uusi perustuslaki laaditaan ja hyväksytään yleisellä vaalilla valitun perustuslakia säätävän kansalliskokouksen päätöksin.

  Eräissä legitimiteettiteorioissa legitimiteetti samaistetaan legaliteettiin: tietty valtiosääntö tai sen puitteisiin kuuluva instituutio määritellään legitiimiksi, mikäli se on säädetty, saatettu voimaan tai muutoin toteutettu laillisessa järjestyksessä. Valtiosääntöön liittyen laillisuus yleensä tällöin tarkoittaa sitä, että uusi valtiosääntö on säädetty aikaisemman valtiosäännön säätämässä järjestyksessä. Valtiosääntöisten instituutioiden kohdalla arviointikriteeri on se, että tarkoitettu laitos on perustettu voimassa olevan perustuslain säätämän toimivallan puitteissa määrämuotoisesti.

  Käytetyt lähteet:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Politiikan_tutkimus
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:legitimiteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:legitimiteetti.)