Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset

  From Tieteen termipankki

  perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset

  perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset
  Definition säännöt siitä, kuinka yksittäisiä perusoikeussäännöksiä on tulkittava suhteessa sellaiseen hallituksen esityksessä olevaan lakiehdotukseen, joka ainakin näennäisesti rajoittaa yksittäisen perusoikeuden käyttämistä
  Explanation

  Perustuslakivaliokunta on antanut mietinnöissään merkittäviä ohjesäännönomaisia perusoikeussäännösten tulkintakaavioita vuosien 1995 ja 2000 perustuslakimuutosten yhteydessä. Säännöt kohdistuvat pääosin myöhempiin perustuslakivaliokuntiin. Säännöillä edellytetään olevan oikeusvaikutuksia myös tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten päätöksenteossa.

  Perustuslakivaliokunnan ehdottomiksi vahvistamat (oikeuden muotoon kirjoitettujen) perusoikeussäännösten rajoitus- ja tulkintasäännöt ovat seuraavat:

  1. Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle. Osaltaan sitä toteuttaa perustuslain 80.1 §.

  2. Rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista.

  3. Rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima.

  4. Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden "ydinalueeseen" ulottuvaa rajoitusta.

  5. Rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Säännöllä tarkoitetaan tavoitteen ja käytetyn keinon keskinäistä punnintaa.

  6. Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.

  7. Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
  Additional Information
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.9.2023: Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset.)