Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset

From Tieteen termipankki

perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset

perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset
Definition säännöt siitä, kuinka yksittäisiä perusoikeussäännöksiä on tulkittava suhteessa sellaiseen hallituksen esityksessä olevaan lakiehdotukseen, joka ainakin näennäisesti rajoittaa yksittäisen perusoikeuden käyttämistä
Explanation

Perustuslakivaliokunta on antanut mietinnöissään merkittäviä ohjesäännönomaisia perusoikeussäännösten tulkintakaavioita vuosien 1995 ja 2000 perustuslakimuutosten yhteydessä. Säännöt kohdistuvat pääosin myöhempiin perustuslakivaliokuntiin. Säännöillä edellytetään olevan oikeusvaikutuksia myös tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten päätöksenteossa.

Perustuslakivaliokunnan ehdottomiksi vahvistamat (oikeuden muotoon kirjoitettujen) perusoikeussäännösten rajoitus- ja tulkintasäännöt ovat seuraavat:

1. Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua eduskunnan säätämään lakiin. Tähän liittyy kielto delegoida perusoikeuksien rajoittamista koskevaa toimivaltaa lakia alemmalle säädöstasolle. Osaltaan sitä toteuttaa perustuslain 80.1 §.

2. Rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee ilmetä laista.

3. Rajoitusperusteen tulee olla hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima.

4. Tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden "ydinalueeseen" ulottuvaa rajoitusta.

5. Rajoitusten tulee olla suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Säännöllä tarkoitetaan tavoitteen ja käytetyn keinon keskinäistä punnintaa.

6. Perusoikeuksia rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä.

7. Rajoitukset eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.12.2022: Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeuksien yleiset rajoittamisedellytykset.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg