Oikeustiede:asetushierarkia

  Tieteen termipankista

  asetushierarkia

  asetushierarkia
  Määritelmä perustuslain 80.1 §:n mukaisten tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön asetusten laintulkintasääntöihin liittyvä keskinäinen normisuhdejärjestelmä.
  Selite

  Teoreettisesti ajatellen asetukset muodostavat antajansa hierarkkisen aseman l. perustuslaissa säädetyn järjestyksen mukaisen tasojärjestelmän.

  Asetusten hierarkialla ei alkuaan ollut eikä nykyään juuri ole käytännöllistä merkitystä, sillä vuoden 2012 perustuslain tarkistuksen jälkeen tasavallan presidentin asetuksia ei juuri anneta, eikä uusiin lakeihin yleensä sisällytetä asetuksenantovaltuuksia tasavallan presidentille. Asetuksenantovaltaa käytetään valtioneuvoston ja toissijaisesti ministeriön asetuksin.

  Vuoden 2000 perustuslakiuudistusta tarkoittaneissa valmisteluasiakirjoissa eri asetustyypeille hahmotettiin asetuksen antajan valtiosääntöoikeudelliseen statukseen liittyvä derogoiva tasojärjestelmä.

  Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntojen ohjauksessa on syntynyt sääntöjä siitä, milloin on käytettävä valtioneuvoston asetusta ja milloin sääntely- l. normitasoksi riittää ministeriöasetus. Ministeriöasetusta voidaan käyttää lähinnä vain teknisluontoisista ja poliittisesti vähämerkityksisistä seikoista säädettäessä ja edellytyksin, ettei viranomaisia valtuuteta ministeriötason asetuksin käyttämään merkittävää harkintavaltaa.

  Myös muut viranomaiset voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, kuten viranomaisen erityisasiantuntemus, eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaiset viranomaissäädökset ovat hierarkkisesti asetusten alapuolella.

  Asetus- ja viranomaissäädöskategorioiden (PeL 80 §) ulkopuolella ovat mm. viranomaisten sisäiset ohjesäännöt ja itsehallinnollinen säädösvalta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:asetushierarkia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asetushierarkia.)