Oikeustiede:politiikan tutkimus

  Tieteen termipankista

  politiikan tutkimus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  politiikan tutkimus
  Määritelmä politiikan tutkimus eli politologia tai yleinen valtio-oppi on poliittisia ilmiöitä tutkiva tieteenhaara. Se kuuluu yhteiskuntatieteisiin.
  Selite

  Politiikan tutkimus, esimerkiksi valtio-opin nimikkeellä, voidaan jakaa kansallisen valtiosääntöön perustuvan poliittisen järjestelmän sekä valtioiden keskinäisten suhteiden tutkimukseen (nimikkeellä kansainvälinen politologia tai ulkopolitiikan tutkimus). Edellisessä merkityksessä politiikan tutkimus on eräitä osiltaan valtiosääntöoikeuden tutkimuksen lähitiede: useita politiikan tutkimuksen kohteita sääntelee oikeudellisessa mielessä perustuslaki. Tämä korostui aikana, jolloin politiikan tutkimuksen yhtenä painopistealana olivat ylimmät valtioelimet ja niiden toimivaltasuhteet. Esimerkiksi parlamentarismi on käsite, joka oli merkittävässä määrin sekä politiikan tutkimuksen että valtiosääntöoikeudellisen tutkimuksen kohteena. Sittemmin politiikan tutkimus Suomessa on etääntynyt instituutiokeskeisestä tutkimuksesta. Kansainvälisen politiikan tutkimus on samankaltaisessa suhteessa kansainvälisoikeudelliseen tutkimukseen.

  Politiikan tutkimuksessa tehdään havaintoja tutkittavasta politiikan ilmiöstä ja sovelletaan usein empiirisiä tutkimusmenetelmiä.

  Politiikan tutkimus ymmärretään Suomessa muun muassa tiedepoliittisissa yhteyksissä eli sosiologian ja keskeisimmän taloustieteen eli kansantaloustieteen rinnalla yhdeksi perusyhteiskuntatieteistä. Tuollaisissa yhteyksissä politiikan tutkimuksen tavoitteisiin kuuluu syventää ymmärrystä poliittisen toiminnan mekanismeista, luonteesta ja merkityksestä sekä tarjota teoreettisia, metodisia ja tutkimusteknisiä välineitä poliittisesti merkittävien ilmiöiden erittelyyn.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.7.2024: Oikeustiede:politiikan tutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:politiikan tutkimus.)