Oikeustiede:lex in casu

  Tieteen termipankista

  lex in casu

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  lex in casu
  Määritelmä määrätilannetta varten tai määrättyä henkilöä koskien säädettävä laki, joka voi olla nimenomaisesti tiettyä asiaa koskeva tai ainakin kirjoitettu siten, että sen kohteena on vain yksi tapaus
  Selite

  Lex in casu (lat. 'yksittäistilannetta koskeva laki') on vaikeasti yhteensovitettavissa säädöstä tai oikeusnormia tarkoittavien oikeusteoreettisten luonnehdintojen kanssa. Oikeusnormi määritellään usein ihmisryhmiä yleisesti koskevaksi säädökseksi mm. suhteessa käskyihin, jotka koskevat yksittäistä henkilöä tai viranomaistoimia tietyssä konkreettisessa tilanteessa, mutta käskyn antajalle säädetyn toimivallan puitteissa.

  Suomen valtiosääntöhistoriassa on erinäisiä poikkeuksellisia tilanteita tarkoittaneita säädöksiä (ks. HE 21/2008, hallituksen esitys Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta) sekä myös yksityishenkilöä koskeneita lakeja (mm. tasavallan presidentti Urho Kekkosen toimikautta jatkanut poikkeuslaki).

  Perustuslain 53.1 §:n mukaan neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestyksessä esitettävistä vaihtoehdoista.

  Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan yksityistapauksiin kohdistuvia lakeja tulisi välttää: "Ehdotettua lakia sovelletaan lain 1 §:n perusteella vain yhden yksittäisen, Jokelan koulukeskuksessa vuonna 2007 sattuneen tapahtuman tutkintaan. Esityksen perusteluissa yksittäistä tapausta koskevan lain säätämistä perustellaan yhtäältä tutkinnassa tarvittavilla toimivaltuuksilla ja toisaalta tutkinnan suorittamisen kiireellisyydellä. Perustuslakivaliokunnan mielestä tämänkaltaisten yksittäistapauksellisten lakien säätämistä on syytä pyrkiä välttämään. Tutkinnan kohteena olevan tapahtuman poikkeuksellinen luonne ja tutkinnan kiireellisyys tekevät lakiehdotuksen antamisen tässä erityislaatuisessa tilanteessa kuitenkin ymmärrettäväksi" (PeVL 19/2008).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, PeVL19/2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.6.2024: Oikeustiede:lex in casu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lex in casu.)