Oikeustiede:viranomaissäädös

  Tieteen termipankista

  viranomaissäädös

  viranomaissäädös
  Määritelmä viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä, eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella
  Selite

  Viranomaissäädösten antaminen on säädösvallan käyttämistä lainsäädäntövallan delegoinnein asetusten tason alapuolella (PeL 80.2 §). Tällaisen valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Viranomaissäädöksen käyttövallan kapeutta alleviivaa perustuslain määre "sääntelyn asiallinen merkitys". Viranomaissäädöksen käyttöala on suppeampi kuin ministeriön antaman asetuksen.

  PeL 80.2 §:n mukaan viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä. Perustuslakiuudistuksessa tosin lähdettiin siitä, että lainsäädäntövaltaa ei tule osoittaa ministeriötä alemmalle viranomaiselle eikä yleensäkään muille kuin viranomaisille. Käytännön hallinto osoittaa kuitenkin tällaisenkin norminantovallan joskus tarpeelliseksi. Viranomaissäädösten toissijaisuutta haluttiin korostaa varaamalla asetusnimike vain kolmelle asetuksenantovallan käyttäjälle, tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriölle.

  Vanhastaan on käytetty "viranomaisen päätös" -nimikettä, vaikka se ei selkeästi osoita, että kysymyksessä on yleinen oikeussääntö. Päätösvalta ja säädösvalta halutaan pitää erillään toisistaan osin oikeusteoreettisista syistä.

  Säädösvallan antamiselle viranomaiselle tulee olla erityinen syy kuten sääntelyn teknisyys, yksityiskohtaisuus tai nopeasti syntyvä sääntelytarve (HE 1/1998 s. 133).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:viranomaissäädös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:viranomaissäädös.)