Oikeustiede:luottamuksen oletusteoria

  Tieteen termipankista

  luottamuksen oletusteoria

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  luottamuksen oletusteoria
  Määritelmä nimitetyllä valtioneuvostolla ja sen yksityisillä jäsenillä (ministerit) edellytetään tai oletetaan olevan perustuslain säätämä eduskunnan luottamus (presumptioteoria) heti presidentin esittelyssä tehdyn nimityspäätöksen jälkeen, vaikkei tätä ole osoitettavissa viittauksin nimenomaiseen eduskunnan antamaan luottamuslauseeseen tai muuhun luottamuksen osoittavaan parlamenttipäätökseen
  Selite

  Perustuslain 2.3 §:n mukaan valtioneuvoston jäsenen tulee "nauttia eduskunnan luottamusta"; se on eräänlainen kelpoisuusehto ministeriydelle. Luottamuksen menettäneen valtioneuvoston tai sen jäsenen, ministerin, tulee erota tehtävästään tai - jos eronpyyntöä ei esitetä - tasavallan presidentti päättää erosta pyynnöttä (PeL 64.2 §).

  Kun tasavallan presidentti on nimittänyt eduskunnan vallitseman pääministerin ja muut ministerit, valtioneuvosto, so. uusi hallitus, aloittaa heti toimintansa, mutta oloissa, jolloin ei ole osoitettavissa kiistattomasti, että hallituksella on eduskunnan luottamus. Tosiasia tietenkin on, että tällöin eduskunta on jo valinnut pääministerin, (mahdollisesti kylläkin vain eduskunnan vähemmistön päätöksin, jos enemmistö pidättyy äänestyksestä tai äänestää "tyhjää" tai on poissa täysistunnosta mahdollisessa kolmannessa vaalissa).

  Luottamuksen oletusteorian mukaan päätellään, että luottamus on olemassa, siihen saakka, kunnes eduskunta nimenomaisin päätöksin osoittaa, että koko valtioneuvosto tai yksittäinen ministeri ei (enää) nauti eduskunnan luottamusta.

  PeL 62 §:n mukaan hallituksen on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle. Tiedonantomenettelyn lopussa eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta, joten luottamuksen oletusteoria koskee vuoden 2000 perustuslaissa vain lyhyttä ajanjaksoa valtioneuvoston asettamisesta eduskunnassa tiedonannosta tehtävään täysistuntopäätökseen.

  Teoria koskee - paradoksaalista kylläkin - lisäksi sitä aikaa, jolloin epäluottamuslauseen saanut hallitus jatkaa ns. toimitusministeristönä, mutta kuitenkin valtiosäännön mukaisin toimivaltuuksin tehtävässään siihen saakka, kunnes uusi valtioneuvosto on nimitetty.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.6.2024: Oikeustiede:luottamuksen oletusteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottamuksen oletusteoria.)