Oikeustiede:hallintomenettely

  Tieteen termipankista

  hallintomenettely

  hallintomenettely
  Määritelmä hallintoasian käsittely viranomaisessa
  Selite

  Julkishallinnossa hallintoasiat käsitellään noudattamalla hallintomenettelyn sääntöjä. Myös tuomioistuimissa hallintoasiat käsitellään yleensä hallintomenettelyssä. Menettely alkaa asianosaisen tai viranomaisen aloitteesta asian vireillepanolla. Sen jälkeen seuraa asia valmistelu, esittely ja päätöksen tekeminen. Päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle, ja sen jälkeen päätös pannaan täytäntöön. Täytäntöönpanossa voidaan tarvittaessa käyttää tehosteita, kuten uhkasakkoa. Menettelysääntelyistä keskeisiä ovat neuvonta, esteellisyys, vaikutusmahdollisuuksien varaaminen, asianosaisen kuuleminen, asian selvittäminen, päätöksen sisältövaatimukset, perusteleminen ja tiedoksianto sekä oikaisuvaatimus ja asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaaminen.

  Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Heikki Kulla

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MäenpääO2011, s. 34-35, Niemivuo&al2010, s. 90-93, KullaH2012, s. 71-75

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:hallintomenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintomenettely.)