Oikeustiede:laillisuusvalvojien tehtäväjako

  From Tieteen termipankki

  laillisuusvalvojien tehtäväjako

  laillisuusvalvojien tehtäväjako
  Definition Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen keskinäinen tehtävien jako.
  Explanation

  Suomessa on kaksi pääosin tehtäviltään ja toimivallaltaan rinnasteista itsenäistä ja riippumatonta laillisuusvalvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Heitä kutsutaan usein ylimmiksi laillisuusvalvojiksi erotuksena muista kanteluasioita vastaanottavista viranomaisista. Vanhemmassa kirjallisuudessa heitä kutsutaan ylimmiksi lainvalvojiksi. Rinnasteisuus merkitsee sitä, että kummankin toimivalta on haluttu pitää melko pitkälti samanlaisena.

  Suomen perustuslain 110 §:n 2 momentin mukaan oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen välisestä tehtävien jaosta voidaan säätää lailla, kaventamatta kuitenkaan kummankaan laillisuusvalvontaa koskevaa toimivaltaa. Oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain (tehtäväjakolaki) mukaan oikeuskansleri on vapautettu velvollisuudesta valvoa lain noudattamista puolustusvoimissa, vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa. Oikeuskansleri siirtää pääsäännön mukaan tällaiset kanteluasiat oikeusasiamiehelle. Oikeuskansleri ja oikeusasiamies voivat keskinäisesti siirtää muunkin molempien toimivaltaan kuuluvan asian, kun siirtämisen voidaan arvioida nopeuttavan asian käsittelyä tai kun se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Kanteluasiassa siirrosta ilmoitetaan kantelijalle. Oikeuskanslerilla on perustuslain mukaan lisäksi erityisenä tehtävänä valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta sekä antaa pyydettäessä tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille. Perustuslain mukaan oikeusasiamiehelle on oikeus osallistua valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvontaan.

  Käytetyt lähteet: Suomen perustuslaki (731/1999) 108 - 110 §, laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta (1224/1990), laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) ja laki valtioneuvoston oikeuskanslerista (193/2000)
  Additional Information
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Related Concepts

  Sources

  KuusikkoK2011, s. 115-117, 169-174

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Oikeustiede:laillisuusvalvojien tehtäväjako. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:laillisuusvalvojien tehtäväjako.)