Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus)

  Tieteen termipankista
  (Ohjattu sivulta Oikeustiede:virkavastuu)

  virkavastuu
  valtiosääntöoikeus

  virkavastuu
  Määritelmä virkamiehen vastuu virkatoimistaan sekä vastuuseen liittyvät seuraamukset
  Selite

  Virkavastuusta säädetään perustuslain 118 §:ssä. Sen lähtökohdan voidaan katsoa olevan myös perustuslain 2 §:ssä säännellyssä oikeusvaltioperiaatteessa ja lainalaisuusperiaatteessa. Vastuuseen liittyvät seuraamukset velvollisuuksien rikkomisesta voivat olla kurinpidollisia, rikosoikeudellisia ja vahingonkorvausvastuuta Virkavastuu liitetään julkisten hallintotehtävien hoitamiseen ja erityisesti julkisen vallan käyttöön. Kun yksityistämiskehityksen myötä virkamieshallintoperiaatteesta on jouduttu osittain luopumaan ja työsopimussuhteiset henkilöt käyttävät julkista valtaa, vastuu ei enää perustu pelkästään siihen, onko henkilö virka- tai työsopimussuhteinen, vaan toiminnan luonteeseen.

  Käytetyt lähteet:

  Suomen perustuslaki (731/1999)2 §, 118 §, kuntalaki (365/1995) 44 §, valtion virkamieslaki (750/1994) 14 §, 24 §, 53 §, laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 17 §, 35 §, kirkkolaki (1054/1993) 6 luku 26 §, 24 luku 14 §, vahingonkorvauslaki (412/1974) 3 luku ja 4 luku, rikoslaki (39/1889) 40 luku
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:virkavastuu (valtiosääntöoikeus).)