Oikeustiede:panttioikeus

  Tieteen termipankista

  panttioikeus

  panttioikeus
  Määritelmä oikeus saada suoritus esineen tai omaisuuserän arvosta
  Selite

  Panttioikeus on keskeinen vakuusoikeus. Lainsäädännössämme ei ole kuitenkaan panttioikeuden legaalimääritelmää. Panttioikeus voidaan Suomen oikeuden kannalta määritellä esimerkiksi seuraavasti: Panttioikeus on velkojan muita parempi oikeus saada suoritus etukäteen yksilöidyn varallisuuskohteen arvosta. Panttioikeus merkitsee näin ollen vain esinevastuuta eli objektikohtaista suorituksensaantioikeutta.

  Kun panttioikeus määritellään edellä kuvatulla tavalla, panttioikeus liittyy kiinteästi velkojan saamisoikeuteen. Panttioikeus on tällöin saamisoikeuteen nähden liitännäinen (aksessorinen) ja toissijainen (subsidiaarinen). Panttioikeus on mahdollista määritellä myös ilman edellä mainittua liitännäisvelkaa. Tällöin voidaan puhua panttauksesta puhtain esinevastuin. Tällainen menettely on käytössä lähinnä panttilainaamotoiminnassa. Laajemmassa kansantaloudellisesti merkittävässä mielessä panttioikeus liittyy kuitenkin lähes aina yhteen tai useampaan velallisen ja velkojan väliseen velkasuhteeseen. Edellä valitussa panttioikeuden määritelmässä panttioikeus on lisäksi liitetty esineen ja omaisuuserän käsitteisiin. Vanhastaan panttioikeus on katsottu mahdolliseksi perustaa vain esineeksi määriteltyyn objektiin. Modernimmassa jäsennystavassa on katsottu, että panttioikeus kohdistuu vakuuden antajan oikeuksiin ja panttioikeuden määritelmä on haluttu avata kohti laajempaa omaisuuden käsitettä. Ratkaisu onkin perusteltu muun muassa sitä silmällä pitäen, että käytännön rahoitusmaailmassa perustetaan jatkuvasti esimerkiksi panttioikeuksia saamisoikeuksiin ja oikeuksien tasolla määräytyviin muihin omaisuuseriin.

  Panttioikeuden keskeinen elementti on omistajan määräysvallan rajoittaminen erilaisilla julkivarmistuskeinoilla. Näitä ovat hallinnan siirto eli traditio, kirjaaminen sähköiseen järjestelmään, kirjaaminen ja panttikirjan hallinnan siirto, panttioikeuden rekisteröiminen viranomaisen rekisteriin ja panttausilmoituksen tekeminen eli denuntiaatio. Panttioikeus ei kuitenkaan estä panttikohteen oikeudellisen omistuksen muutoksia panttioikeuden voimassa ollessa. Uusi omistaja joutuu sietämään sivullisia sitovan panttioikeuden aiheuttamaa rasitusta.

  Panttioikeuden tuottama oikeus toteutetaan rahamääräisenä panttirealisaatiossa. Pantti voidaan realisoida panttikohteesta, panttaussitoumuksen ehdoista ja muista olosuhteista riippuen joko pantinhaltijan omatoimisella myynnillä, viranomaisten toimesta tai hypoteekkikanteella. Realisointia seuraa tilitys, jossa velkapääoman, koron ja kulujen jälkeinen mahdollinen ylijäämä tilitetään velalliselle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jaakko Mikkilä

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Tepora&al2009, TeporaJ2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Oikeustiede:panttioikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:panttioikeus.)