Oikeustiede:rajoitetut esineoikeudet

  Tieteen termipankista

  rajoitetut esineoikeudet

  rajoitetut esineoikeudet
  Määritelmä omistusoikeutta sisällöltään suppeampia, toisen omistamaan esineeseen kohdistuvia oikeuksia
  Selite

  Rajoitettuja esineoikeuksia on vanhastaan pidetty toisena esineoikeuksien ryhmänä omistusoikeuden lisäksi. Niiden on katsottu eroavan yleisoikeuden luonteisesta omistusoikeudesta siinä, että ne sisältävät erityisoikeutena vain oikeudenhaltijalle erikseen (esimerkiksi oikeustoimella tai laissa) osoitetut oikeutukset. Se, millaisten oikeuksien on katsottu kuuluvan tähän ryhmään, on ajan kuluessa vaihdellut. Rajoitetut esineoikeudet on kuitenkin verraten vakiintuneesti ryhmitelty edelleen käyttöoikeuksiin ja arvo-oikeuksiin.

  Käyttöoikeuksille tunnusomaisena on pidetty oikeudenhaltijan valtaa tavalla tai toisella tosiasiallisesti käyttää toiselle kuuluvaa esinettä. Käyttöoikeudella on tällöin tarkoitettu ennen kaikkea sekä esineen hallintaa edellyttäviä, nautintaoikeuksiksi kutsuttuja oikeuksia että oikeuksia, joiden nojalla oikeudenhaltijalla on oikeus esineen käyttöön vain tietyissä suhteissa. Tärkein hallintaa edellyttävä käyttöoikeus on vuokra. Aiemmin käyttöoikeuksien piiriin on luettu myös esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat rasiteoikeudet (rasitteet). Nykyisin ne on usein rajattu rajoitettujen esineoikeuksien piiristä sillä perusteella, että rajoitettujen esineoikeuksien on edellytetty kuuluvan tietylle henkilölle.

  Arvo-oikeuksille tyypillisenä taas on pidetty sitä, että oikeudenhaltijalla on valta saada esineen arvosta tietty suoritus tai että oikeus muulla tavalla turvaa suorituksen saamista. Tärkeimpinä arvo-oikeuksina on pidetty esinevakuusoikeuksia. Niitä on edelleen pidetty perusteltuna luonnehtia rajoitetuiksi esineoikeuksiksi, vaikka esimerkiksi merkityksellisimmän esinevakuusoikeuden, panttioikeuden katsotaankin nykyisen oikeudellisen ajattelun mukaan kohdistuvan aina viime kädessä oikeuteen. On katsottu, että sellaisten esineoikeuksien kohteena, joiden sisältöön ei kuulu kohteen fyysinen käyttäminen, voivat olla muutkin yksilöidyt varallisuusetuudet kuin esineet. Tällöin on kyse haltijansa omaisuutta olevista oikeuksista.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Eva Tammi-Salminen

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, TeporaJ2008, Saarnilehto&al2012, Kaisto&Tepora2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Oikeustiede:rajoitetut esineoikeudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rajoitetut esineoikeudet.)