Oikeustiede:valtiosäännön perusperiaatteet

  Tieteen termipankista

  valtiosäännön perusperiaatteet | valtiosääntöiset perusratkaisut | valtiosäännön perusteet

  valtiosäännön perusperiaatteet
  valtiosääntöiset perusratkaisut
  valtiosäännön perusteet
  Määritelmä valtiosäännön perusperiaatteilla tarkoitetaan vuoden 2000 perustuslain 1 luvussa ilmaistuja valtiosäännön keskeisiä arvoja ja tavoitteita, joita koskevilla perustuslainsäännöksillä on samanaikaisesti sekä yleinen normatiivinen vaikutus että samalla kullakin niistä, yli sen mitä muualla perustuslaissa säädetään, jokin erillinen oikeusvaikutus
  Selite

  Perusperiaatteilla voi olla tulkintatilanteesta riippuen erilaisia oikeudellisia tehtäviä, kuten 1) täydentää normin tapaan perustuslakitekstissä (organisaatio- ja perusoikeussäännöksissä) olevia aukkoja, 2) toimia perusoikeussäännösten tapaan tulkintaperusteina sovellettaessa perustuslain muita säännöksiä tai näitä alemmanasteisia säännöksiä, 3) ilmaista valtion yleisiä tavoitteita. Näistä tehtävistä järjestyksessä kolmannen kohdalla oikeusvaikutus (julkiseen valtaan kohdistuva suoritusvaade) vain ei ole kovin täsmällisesti määriteltävissä. Yleisten tehtävien ohella kullakin perusperiaatteen ilmaisevalla säännöksellä on – viittaussäännöksiä lukuunottamatta – myös erillinen normatiivinen tehtävä; päällekkäissääntelyä niiden kesken ei esiinny.

  Perusperiaatteet ovat hyödynnettävissä myös silloin, kun tulkintatilanteessa on valittava kahden tai useamman sinänsä lainmukaisen vaihtoehdon kesken. Tulkintatoiminnan kautta perusperiaatteet voivat heijastua soveltamistapausta laajemmin valtiosääntöön ja itse asiassa koko oikeusjärjestykseen.

  Termiä "periaate" käytetetään oikeuskirjallisuudessa useassa merkityksessä. Termillä "valtiosäännön perusperiaate" ei ole välitöntä yhteyttä oikeusteoriassa kehiteltyyn "säännöt/periaatteet"- erotteluun. Valtiosääntöoikeuden yleisissä opeissa taas esiintyy "valtiosääntöoikeudellisen periaatteen" luokka, joka on alaltaan ja käyttötavoiltaan laajempi kuin "valtiosäännön perusperiaatteen" luokka.

  Valtiosäännön perusperiaatteisiin luetaan perustuslain 1 luvun säännöksiä seuraten: valtion suvereenisuus, kansainvälisyysperiaate, kansansuvereenisuus ja edustuksellinen demokratia, kansalaisten asema valtiokansana, valtion alueen jakamattomuus, yhtenäisvaltiollisuus, liberaalinen ja sosiaalinen periaate, ihmisarvon loukkaamattomuus, tasavaltaisuus, eduskunnan ensisijaisuus, parlamentarismi, oikeusvaltioperiaate ja perustuslaillisuus, valtion perustehtävien erottelu ja tuomioistuinten riippumattomuus.

  Tietyllä tavalla perusperiaatteiden rinnalle asettuu Suomen jäsenyys Euroopan unionissa valtiollisena perusratkaisuna, joka rajoittaa perustuslain ja siinä säädettyjen valtiosääntöisten perusperiaatteiden soveltamisalaa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antero Jyränki

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:valtiosäännön perusperiaatteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtiosäännön perusperiaatteet.)