Oikeustiede:asumisoikeus

  Tieteen termipankista

  asumisoikeus

  asumisoikeus
  Määritelmä Asumisoikeudella tarkoitetaan yksityishenkilölle luovutettua oikeutta hallita asuinhuoneistoa lisätiloineen valtion tuella tai muulla tavoin rahoitetussa talossa, joka täyttää asumisoikeusasunnoista annetussa lain (650/1990) 1 §:ssä säädetyt edellytykset (asumisoikeustalo). Asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välisellä sopimuksella (asumisoikeussopimus).
  Selite

  Asumisoikeus on asuinhuoneiston vuokran ja asunnon omistamisen välimuoto. Sitä koskevien säännösten sisältöön ovat vaikuttaneet toisaalta huoneenvuokraa ja toisaalta asunto-osakeyhtiötä koskevat lait. Asumisoikeusjärjestelmä syntyi, kun laki asumisoikeusasunnoista tuli voimaan 1.8.1990. Omistusasunnosta asumisoikeusasunto poikkeaa siinä, että asumisoikeusmaksuina saadaan kerätä pääsäännön mukaan enintään 15 prosenttia asuntolainoituksen perustana olevasta arvo-osuudesta (laki asumisoikeusasunnoista 3 §). Vuokrasuhteesta asumisoikeus taas eroaa siinä, että asunto-oikeuden haltijoilta perittävä kohtuullinen käyttövastike ei ole vapaasti määrättävissä. Sen määräytymisestä on säädetty, eikä käyttövastike saa olla paikkakunnalla käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista yleensä perittäviä vuokria suurempi (laki asumisoikeusasunnoista 16-19 §).

  Asumisoikeusjärjestelmää on alusta alkaen kehitetty asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on muun muassa säädetty laki asumisoikeusyhdistyksistä (1072/1994). Asumisoikeus poikkeaa omistuksesta myös siinä, että asumisoikeuden siirtokelpoisuutta on laissa rajoitettu sekä henkilöllisessä suhteessa että luovutushinnan määrän osalta. Asumisoikeuden pääoma-arvo on kuitenkin mahdollista pantata asumisoikeuslaissa säädetyin tavoin.

  Asumisoikeustermiä on käytetty myös muussa kuin asumisoikeuslain merkityksessä. Silloin puhutaan yleensä yksityisten välisestä asumisoikeuden luovutuksesta. Silloin osapuolten väliseen suhteeseen ei sovelleta asumisoikeusasunnoista säädettyä lakia. Tällainen "asumisoikeus" on rinnastettu vuokrasopimukseen ratkaisussa KKO 1995:123.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ari Saarnilehto

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KartioL2001, LinnaT2004, Saarnilehto&al2012, s. 1111-1114

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:asumisoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asumisoikeus.)