Oikeustiede:oikeusasiamiehen toimenpiteet

  Tieteen termipankista

  oikeusasiamiehen toimenpiteet

  oikeusasiamiehen toimenpiteet
  Määritelmä eduskunnan valitsemalla ylimmällä laillisuusvalvojalla olevat toimenpidevaihtoehdot
  Selite

  Oikeusasiamies voi ajaa syytettä tai määrätä syytteen nostettavaksi valvontaansa kuuluvassa asiassa. Hän voi antaa viranomaiselle tai virkamiehelle huomautuksen vastaisen varalle. Hän voi ilmaista käsityksensä lain mukaisesta menettelystä, kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. Hän voi tehdä esityksen toimivaltaiselle viranomaiselle tapahtuneen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi. Oikeusasiamies voi tehtäväänsä hoitaessaan kiinnittää valtioneuvoston tai muun lainsäädännön valmistelusta vastaavan toimielimen huomiota säännöksissä tai määräyksissä havaitsemiinsa puutteisiin sekä tehdä esityksiä niiden kehittämiseksi ja puutteiden poistamiseksi. Oikeusasiamiehellä on katsottu olevan periaatteellinen mahdollisuus hakea myös päätösten (tuomion) purkamista ja hallintoasioissa käyttää ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja. Oikeusasiamies ei voi kuitenkaan itse muuttaa viranomaisen päätöstä.

  Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa julkisia tehtäviä hoitavia, joten hän jättää toimivaltaansa kuulumattomat asiat tutkimatta. Lisäksi jätetään tutkimatta kahta vuotta vanhemmat asiat. Oikeusasiamieslain mukaan oikeusasiamies tutkii kuitenkin asian, jos siihen on erityistä syytä. Yleensä asiaa ei tutkita, jos siihen voidaan hakea edelleen muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Oikeusasiamies voi siirtää tulleen kantelun oikeuskanslerille tehtäväjakolain mukaan. Oikeusasiamies voi myös siirtää hänelle tulleen kantelun käsittelyn muullekin toimivaltaiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun johdosta, mutta tällöin toisin kuin oikeuskanslerille siirrettäessä, oikeusasiamies edelleen valvoo kanteluasian käsittelyä, koska viranomaisen on ilmoitettava määräajassa kantelun johdosta tekemistään toimenpiteistä.

  Käsittelykynnyksen mukaan kantelun tutkimiseen ryhdytään, jos on aihetta epäillä, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Oikeusasiamies ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Jos asiassa ei ryhdytä toimenpiteisiin, koska asia ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan tai ei muuten täytä käsittelykynnystä, oikeusasiamiehen on viivytyksettä ilmoitettava kantelijalle asiasta. Samalla voidaan ilmoittaa kantelijan asiassa käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista ja antaa muuta tarpeellista ohjausta. Oikeuskanslerin toimenpidevaihtoehdot ovat samankaltaiset oikeusasiamiehen kanssa.

  Käytetyt lähteet:

  Suomen perustuslaki (731/1999) 109 §, 110 §, laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) 1-11 §
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KuusikkoK2011, s. 315-365, 580-600

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:oikeusasiamiehen toimenpiteet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusasiamiehen toimenpiteet.)