Oikeustiede:toimivalta kansainvälisissä asioissa

  Tieteen termipankista

  toimivalta kansainvälisissä asioissa

  toimivalta kansainvälisissä asioissa
  Määritelmä tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, joka vastaa myös Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Eräissä tapauksissa eduskunta hyväksyy kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää niiden voimaansaattamisesta samoin kuin hyväksyy EU:ssa tehtävät päätökset ja osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun toimivaltansa puitteissa
  Selite

  Ulkopolitiikka on päätöksentekoa suhteista toisiin valtioihin ja kansainvälisiin hallitustenvälisiin järjestöihin. Tasavallan presidentin yhteistoiminta ulkopolitiikan johtamisessa valtioneuvoston kanssa korostaa ulkoasiainvallan olevan valtioneuvoston myötävaikutuksesta riippuvaa ja parlamentaarisen vastuukatteen piirissä. Yhteistoiminta koskee kaikkia merkittäviä päätöksiä ja toimia. Sen muodot vaihtelevat koko valtioneuvoston myötävaikutuksesta neuvotteluihin pääministerin tai ulkoministerin kanssa. Keskeiseksi muodoksi ovat kehittyneet presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiset kokoukset.

  Oikeudellisesti vaikuttavat päätökset, kuten kansainvälisiä velvoitteita koskevat presidentti tekee valtioneuvostossa tämän ratkaisuehdotuksesta. Tosiasialliset merkittävät poliittiset aloitteet ja kannanotot käsitellään presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteisissä kokouksissa, mikä antaa näillekin parlamentaarisen katteen.

  Jos presidentti ei päätä ulkopoliittista asiaa valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen mukaisesti, valtioneuvosto voi vuonna 2012 voimaantulleen perustuslain muutoksen mukaan antaa asiasta selonteon eduskunnalle. Tämän jälkeen asiasta päätetään eduskunnan selonteon johdosta hyväksymän kannanoton mukaisesti, jos valtioneuvosto tätä ehdottaa. Presidentti on muutoksen jälkeen lisännyt yhteyksiään eduskuntaan. Ulkoasiainvaliokunnan ohella yhteyksiä on ollut puolustusvaliokuntaan ja suureen valiokuntaan sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajiin.

  Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja määrää Suomen edustajien toiminnasta ja osallistumisesta päätöksentekoon Euroopan unionissa. Tärkeiden Eurooppa-neuvoston päätösten ja EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisujen osalta valtioneuvosto on läheisessä yhteistyössä presidentin kanssa (ks. läheinen yhteistyö unioniliitännäisessä päätöksenteossa). Valtioneuvosto päättää myös Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.

  Eduskunta hyväksyy sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, ovat merkitykseltään huomattavia tai vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen. Muusta syystä hyväksymisen vaativat eduskunnan budjettivaltaa sitovat sekä Suomen alueen muuttamista, sotaa tai rauhaa (ks. rauhansopimukset) tahi täysivaltaisuutta koskevat velvoitteet. Eduskunnan hyväksyminen on tarpeen myös kaikkien sen hyväksymistä edellyttävien velvoitteiden irtisanomiseen. Eduskunta päättää lainsäädännön alaan kuuluvien velvoitteiden voimaan saattamisesta. Eduskunta käsittelee ehdotukset sellaisiksi säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään EU:ssa ja jotka muuten kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Päätöksiin liittyvät Suomen toimenpiteet edellyttävät eduskunnan hyväksymistä kuten kansainväliset velvoitteet, lainsäädäntö- ja budjettiasiat yleensäkin. Eräin osin EU:n päätöksillä on kuitenkin suora sovellettavuus. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsittelee sekä Suomen ulkosuhteita että EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat.

  Pääministerin tulee antaa eduskunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksista ja valmisteltaessa muutoksia EU:n perussopimuksiin. EU:n perussopimukset ja niiden muutokset kuuluvat kuitenkin presidentin ulkosuhteita koskevaan toimivaltaan siltä osin kuin niistä ei päätetä Eurooppaneuvostossa. Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa. Muissa EU:n huippukokouksissa edustaja voi olla pääministerin sijasta lähinnä tasavallan presidentti, jos valtioneuvosto niin päättää.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Ora Meres-Wuori

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Oikeustiede:toimivalta kansainvälisissä asioissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:toimivalta kansainvälisissä asioissa.)