Oikeustiede:kanne

  Tieteen termipankista

  kanne

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  kanne
  Määritelmä kantajan tuomioistuimelle esittämä vaatimus saada tietynsisältöinen, toiseen asianosaiseen (vastaajaan) kohdistuva tuomio
  Selite

  Kanteen asiallinen sisällys muodostuu kannevaatimuksesta (petitum) ja kanteen perusteesta (causa). Kanne määrää tulevan oikeudenkäynnin kohteen. Pääsääntöisesti kannetta ei saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana (ks. kanteenmuutoskielto). Vastaajan vastaavaa alkuperäiseen kantajaan kohdistuvaa vaatimusta nimitetään vastakanteeksi. Rikosasioissa kannetta kutsutaan syytteeksi. Kanne (syyte) nostetaan käräjäoikeuden kansliaan toimitettavalla haastehakemuksella.

  Kanteen laatu riippuu kantajan oikeussuojan tarpeesta. Siviiliprosessissa on vallitsevana kanteiden kolmijako, jonka mukaan kanteet ovat joko suoritus- eli velvoittamiskanteita, vahvistuskanteita tai muotoamiskanteita. Näistä suoritus- eli velvoittamiskanteet ovat kanteita, joissa kannevaatimus tarkoittaa suoritusvelvollisuuden asettamista. Vahvistuskanteissa kantaja taas vaatii tuomioistuinta vahvistamaan, että hänellä on tietty subjektiivinen oikeus (yksityisoikeudellista laatua oleva intressi) vastapuolta vastaan tai ettei sellaista oikeutta, jonka vastapuoli väittää itsellään olevan kantajaa vastaan, todellisuudessa ole olemassa. Muotoamiskanteella eli konstitutiivisella kanteella pyritään jonkin olemassa olevan oikeustilan tai oikeussuhteen muuttamiseen.

  Rikosprosessissa kantajan (tavallisesti syyttäjän) kanteessa esitetään syytetyn tekemäksi väitetty teko, jonka johdosta vaaditaan tuomioistuimelta seuraamusten määräämistä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2012, luku XVI

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.6.2024: Oikeustiede:kanne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanne.)