Oikeustiede:rikosprosessi

  Tieteen termipankista

  rikosprosessi | rikosasia | rikosoikeudenkäynti

  rikosprosessi
  rikosasia
  rikosoikeudenkäynti
  Määritelmä oikeudenkäynti rikosasioissa
  Selite

  Rikosprosessi on lailla järjestetty menettely, jossa ratkaistaan kysymys syytetyn rikosoikeudellisesta vastuusta väitetyn rikoksen johdosta ja määrätään eli vahvistetaan ne toimenpiteet, joihin tapahtuneen rikoksen johdosta on ryhdyttävä. Sanaa rikosprosessi käytetään sekä suppeassa merkityksessä tarkoittaen yksittäisiä rikosasioiden oikeudenkäyntejä että laajassa merkityksessä tarkoittaen sitä oikeussääntöjen kokonaisuutta (oikeudenalaa), joka näitä oikeudenkäyntejä sääntelee.

  Rikosprosessiin katsotaan kuuluvan oikeudenkäyntiä edeltävät poliisin rikosepäilyn vuoksi suorittama esitutkinta, virallisen syyttäjän sen perusteella suorittama syyteharkinta ja syytettä koskeva päätöksenteko, oikeudenkäynti sekä rangaistuksen täytäntöönpano. Rangaistuksen täytäntöönpanon kuitenkin katsotaan oikeudenalajaotuksessa kuuluvan rikosoikeuteen.

  Rikosprosessissa on erotettu myös rikosprosessi muodollisessa eli varsinaisessa merkityksessä erotuksena edellä todetusta laajasta merkityksestä. Tällöin rikosprosessilla tarkoitetaan tuomioistuinmenettelyä, joka käynnistyy yleensä virallisen syyttäjän tekemästä aloitteesta eli syytteestä, jossa syyttäjä vaatii vastaajan eli syytetyn tuomitsemista rangaistukseen rikolliseksi väitetystä teosta (rangaistusvaatimus). Rikosjutussa on mahdollista esittää myös rikosoikeudellista konfiskaatiota eli menettämisseuraamusta koskeva vaatimus, joka tähtää rikoksen johdosta tapahtumaan omaisuuden korvauksettomaan menettämiseen valtiolle. Lisäksi rikoksen johdosta voidaan esittää myös yksityisoikeudellinen vaatimus, esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus. Siten viimeksi mainitun käsittelyyn rikosasian oikeudenkäynnissä sovelletaan soveltuvin osin siviiliprosessuaalisia sääntöjä.

  Rikosprosessin erityisiä lajeja ovat sakkomenettelyt: rangaistusmääräysmenettely ja rikesakkomenettely. Hallinnollisten sanktioiden määräämisessä noudatettava menettely on Suomen oikeudessa hallintomenettelyä ja hallintoprosessia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tulkitsee rikosprosessia koskevia ihmisoikeussopimuksen normeja autonomisesti; siten myös hallinnollisia sanktioita koskevia menettelysäännöksiä on paikoitellen arvioitu rikosprosessia koskevien oikeussuojavaatimusten mukaisesti.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Johanna Niemi ja Veera Löthman

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  JokelaA2005, FrändeD&al2012, Virolainen&Pölönen2004, HavansiE2007, TirkkonenT1969

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:rikosprosessi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikosprosessi.)