Oikeustiede:vastaaja

  Tieteen termipankista

  vastaaja

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  vastaaja
  Määritelmä on asianosainen, johon kantajan oikeudenkäynnissä esittämä vaatimus kohdistuu
  Selite

  Kantaja kohdistaa tuomioistuimessa esittämänsä vaatimukset tiettyyn nimettyyn tahoon, jota kutsutaan vastaajaksi. Vastaaja tulee yksilöidä tuomioistuimelle esitetyssä haastehakemuksessa. Riita-asiassa vastaaja on taho, johon kanteessa esitetty vaatimus kohdistuu. Rikosasiassa, jossa vastaajaa saatetaan kutsua myös syytetyksi, vastaaja on rangaistusvaatimuksen kohteena oleva henkilö.

  Oikeudenkäynnissä noudatettava kontradiktorinen periaate edellyttää, että vastaaja saa kanteessa esitetyt vaatimukset tiedokseen ja hänelle varataan tilaisuus vastata niihin. Periaatteesta voidaan poiketa vain silloin, jos kanne hylätään heti sitä tiedoksi antamatta tai kanne jätetään tutkimatta. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, kantaja voi saada hyväkseen yksipuolisen tuomion, mikäli vastaaja pysyy passiivisena eikä kiistä kanteessa esitettyä vaatimusta. Indispositiivisessa riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, tuomiota ei voida perustaa vastaajan passiivisuuteen.

  Rikosasiassa vastaaja pääsääntöisesti haastetaan henkilökohtaisesti, jolloin vastaaja velvoitetaan saapumaan oikeuden istuntoon vastaamaan syytteessä esitettyyn rangaistusvaatimukseen. Mikäli vastaaja on teon tunnustanut esitutkinnassa eikä hänen henkilökohtainen kuulemisensa ole tarpeen asian selvittämiseksi, voidaan asia käsitellä hänen poissaolostaan huolimatta, jos hänet on sellaisella uhalla haastettu istuntoon. Myöskään kirjallisessa menettelyssä vastaajan henkilökohtainen läsnäolo ei ole tarpeen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Tapanila

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LappalainenJ1995, s. 51-54, Virolainen&Pölönen2004, s. 258-259, Lappalainen&al2012, s.112-113

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Oikeustiede:vastaaja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vastaaja.)