Oikeustiede:kanteenmuutoskielto

  Tieteen termipankista

  kanteenmuutoskielto

  kanteenmuutoskielto
  Määritelmä tarkoittaa, ettei kannetta saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana
  Selite

  Kanteenmuutos on kyseessä silloin, kun kantaja jutun käsittelyn aikana oikeudessa esittää muunlaisia vaatimuksia perusteineen kuin mitä haasteessa on ilmoitettu. Kanteenmuutoskiellon vuoksi kantajalla on vain rajoitetut mahdollisuudet tehdä myöhemmin muutoksia haastehakemuksessa esittämiinsä vaatimuksiin ja niiden perusteisiin. Sen sijaan kanteenmuutoskielto ei estä rajoittamasta (supistamasta) kannetta taikka tekemästä siihen vähäisempiä täydennyksiä, selvennyksiä ja oikaisuja.

  Kanteenmuutoskiellosta on säädetty monia poikkeuksia. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asian kantajalla on ilman uutta haastetta oikeus 1) vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, jos vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan; 2) vaatia vahvistettavaksi sellainen oikeussuhde, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää, sekä 3) vaatia korkoa tai tehdä muu sivuvaatimus taikka uusikin vaatimus, jos se johtuu olennaisesti samasta perusteesta.

  Vastaavasti uudessa rikosprosessissa syytettä ei pääsääntöisesti saa muuttaa oikeudenkäynnin aikana. Tuomioistuin voi kuitenkin tietyin edellytyksin sallia, että syyttäjä laajentaa syytteen koskemaan saman vastaajan toista tekoa.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Antti Jokela

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EIF-IV, JokelaA2012, jakso 16.7

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.5.2024: Oikeustiede:kanteenmuutoskielto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kanteenmuutoskielto.)