Oikeustiede:Unionin yleinen tuomioistuin

  Tieteen termipankista

  Unionin yleinen tuomioistuin

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  Unionin yleinen tuomioistuin
  Määritelmä

  Unionin yleinen tuomioistuin huolehtii siitä, että Euroopan unionin toimielimet noudattavat lakia tulkitessaan ja soveltaessaan perussopimuksia erityisesti luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin kohdistuvassa päätöksenteossa.

  Lissabonin sopimuksen voimaantuloon asti v. 2009 EY:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.
  Selite

  Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta sekä erityistuomioistuimista. Yleisen tuomioistuimen toimivaltaan ensimmäisenä oikeusasteena kuuluu käsitellä kanteet, joita luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt nostavat unionin toimielimiä vastaan. Toimivaltaan kuuluvat myös jäsenvaltioiden komissiota vastaan nostamat kanteet samoin kuin näiden neuvostoa vastaan nostamat kanteet mm. valtion tukia ja polkumyyntiä koskevissa asioissa. Tämän tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat myös muutoksenhakuasteena yhteisön tavaramerkkiä koskevista Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakuntien päätöksistä tehdyt valitukset sekä oikeuskysymysten osalta valitukset unionin virkamiestuomioistuimen ratkaisuista.

  Kustakin jäsenvaltiosta on unionin yleisessä tuomioistuimessa vähintään yksi tuomari. Jäsenvaltioiden hallitukset nimittävät tuomarit yhteisellä sopimuksella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä korkeaan tuomarin virkaan. Ennen nimitystä jäsenvaltioiden on kuultava Lissabonin sopimuksella perustettua komiteaa, joka antaa lausunnon jäsenmaiden ehdokkaiden soveltuvuudesta tuomarin tehtävään.

  Tuomarin toimikausi kestää kuusi vuotta. Tuomari voidaan nimittää uudelle kuusivuotiskaudelle.

  Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetut kanteet voivat olla tyypiltään kumoamiskanteita, laiminlyöntikanteita, kieltokanteita sekä vahingonkorvauskanteita.

  Tuomioistuin voi vain kumota riidanalaisen päätöksen, mutta ei muuttaa sitä paitsi, jos kysymyksessä on vahingonkorvauksen määrä tahi kilpailuasioissa tuomitut sakot.

  Yleisen tuomioistuimen tuomioihin voidaan oikeuskysymysten osalta hakea muutosta unionin tuomioistuimesta. Valitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tuomion antamisesta. Unionin yleisen tuomioistuimen käsittelemistä jutuista lukumäärältään merkittävimpiä ovat kilpailua sekä valtion tukia koskevat asiat, samoin kuin jutut, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkiä, julkisia hankintoja, polkumyyntiä sekä asiakirjajulkisuutta.

  Käytetyt lähteet:

  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, Euroopan unionin virallinen lehti 9.5.2008. C 115/47, artiklat 19, 254-281.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Virpi Tiili

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Joutsamo&al2000, Lenaerts&Arts1999, Rosas&Armati2012, SauvéJM2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Oikeustiede:Unionin yleinen tuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Unionin yleinen tuomioistuin.)