Oikeustiede:Unionin tuomioistuin

  Tieteen termipankista

  unionin tuomioistuin

  unionin tuomioistuin
  Määritelmä Euroopan unionin tuomioistuimen muodostavista tuomioistuimista ylintä tuomiovaltaa käyttävä tuomioistuin
  Selite

  Unionin tuomioistuimesta käytetään yleisesti nimityksiä EU-tuomioistuin ja EU:n tuomioistuin. Euroopan unionin toimielimiin kuuluvien tuomioistuinten mahdollisesti sekaannuksia aiheuttavista nimityksistä ks. Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuimella on toimivalta käsitellä kansallisten tuomioistuinten esittämiä ennakkoratkaisupyyntöjä ja erinäisiä muita asioita. Ennakkoratkaisupyyntöjä pidetään yleensä unionin tuomioistuimen käsittelemistä asiaryhmistä merkittävimpänä. Kansalliset tuomioistuimet voivat tässä menettelyssä esittää ja ovat tietyin edellytyksin velvollisia esittämään unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön. Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa kansallisen tuomioistuimen pyynnön perusteella ennakkoratkaisu perussopimusten tulkinnasta tai unionin säädöksen pätevyydestä ja tulkinnasta. Menettelyllä on tarkoitus taata unionin oikeuden tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen unionin alueella.

  Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa asiassa unionin tuomioistuin tutkii komission nostaman kanteen perusteella, onko jäsenvaltio täyttänyt sille unionin oikeudesta johtuvat velvoitteensa. Kumoamiskanteissa kantaja vaatii unionin säädöksen kumoamista. Unionin tuomioistuin käsittelee jäsenvaltioiden Euroopan parlamenttia ja/tai neuvostoa vastaan nostamat kanteet eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta sekä kanteet, jotka unionin toimielin on nostanut toista toimielintä vastaan. Laiminlyöntikanteen perusteella se voi tutkia, onko jokin unionin toimielimistä tai muista elimistä jättänyt lainvastaisesti ryhtymättä tiettyihin toimenpiteisiin.

  Unionin tuomioistuin käsittelee myös valituksia, joilla haetaan muutosta unionin yleisen tuomioistuimen antamiin tuomioihin ja määräyksiin. Valitusoikeus rajoittuu oikeuskysymyksiin. Jos valitus tutkitaan ja hyväksytään, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen ja ratkaisee asian mahdollisuuksien mukaan itse. Jos ratkaisun antamista ei katsota mahdolliseksi, asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jota unionin tuomioistuimen valitusta koskeva ratkaisu sitoo. Unionin tuomioistuin voi myös eräissä tapauksissa ottaa uudelleen tarkasteltavaksi unionin yleisen tuomioistuimen päätökset, jotka koskevat unionin henkilöstöön liittyvistä päätöksistä nostettuja kanteita.

  Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta sekä julkisasiamiehiä, jotka nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuusivuotiseksi toimikaudeksi. Käsiteltävästä asiasta riippuen unionin tuomioistuin toimii erilaisissa kokoonpanoissa. Näitä ovat täysistunto, 15 tuomarista koostuva suuri jaosto tai viiden tai kolmen tuomarin jaosto.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Elina Paunio

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ArnullA 2006, Joutsamo&al2000, JääskinenN 2007, OjanenT 2006, RaitioJ 2010, Craig&DeBúrca 2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:Unionin tuomioistuin. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Unionin tuomioistuin.)