Oikeustiede:hallituksen esitys

  Tieteen termipankista

  hallituksen esitys

  hallituksen esitys
  Määritelmä valtioneuvoston eduskunnalle antama esitys
  Selite

  Perustuslain 70 §:n mukaan valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksiä ("Lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä…"). Tällaiseen hallituksen esitykseen voi sisältyä yksi tai useampi lakiehdotus perusteluineen. Esitys voi koskea myös kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Lisäksi valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksiä muistakin asioista (esimerkiksi valtion talousarvio- ja lisätalousarvioehdotukset).

  "Hallituksen esitys" on lakikielessä suositeltava nimitys lakiehdotuksia sisältävästä hallituksen esityksestä. Yleiskielessä käytetään yleisesti ilmaisua "lakiesitys".

  Hallituksen esitykset on laadittu vuodesta 1975 lainvalmisteluoppaissa esitetyn vakio-otsikoinnin mukaisesti. Vuonna 2019 annettiin uudet hallituksen esitysten laatimisohjeet eli HELO-ohjeet, jotka korvasivat vuodelta 2004 olleet aikaisemmat ohjeet. Nykyisten ohjeiden mukaan hallituksen esitykset laaditaan käyttämällä jäsennyksessä mallirakenteita ja malliotsikoita. Oppaassa on mallirakenteet yksinomaan kansallisista syistä laadittaville esityksille, EU-taustaisille esityksille, valtiosopimustaustaisille esityksille ja monitaustaisille esityksille. Ensin mainittu eli perusrakenteinen hallituksen esitys sisältää seuraavat osat: (1) Esityksen pääasiallinen sisältö, (2) Perustelut, (3) Ponsi, (4) Lakiehdotukset ja (5) Liitteet. Perusteluissa tehdään selkoa asian taustasta ja valmistelusta, nykytilasta ja sen arvioinnista, tavoitteista, ehdotuksista ja niiden vaikutuksista, muista toteuttamisvaihtoehdoista, lausuntopalautteesta, säännöskohtaisista perusteluista, alemman asteisesta sääntelystä, voimaantulosta, suhteesta muihin esityksiin sekä suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä.


  Käytetyt lähteet: Hallituksen esityksen laatimisohjeet. Opas hyvien esitysten kirjoittamiseen, 2019 (http://helo.finlex.fi/).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  OM49/2018, OM2004:04, Jyränki&Husa2012, NiemivuoM2008, s. 73-89, TalaJ2005, s. 133-135

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.11.2023: Oikeustiede:hallituksen esitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallituksen esitys.)