Oikeustiede:säädöksen rakenne

  Tieteen termipankista

  säädöksen rakenne

  säädöksen rakenne
  Määritelmä vakiorakenne, jonka mukaisesti säädökset laaditaan, hyväksytään ja julkaistaan
  Selite

  Säädökset, kuten lait ja asetukset, laaditaan tietyn vakiorakenteen ja painoasun mukaisesti ja ne julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Tarkempia ohjeita säädösten laatimisesta on annettu lainvalmisteluoppaissa. Uusi laki tai asetus muodostuu seuraavista osista: nimikkeestä, johtolauseesta, yhdestä tai useammasta lainkohdasta (pykälästä), säädöksen voimaantulosta sekä antamispäivästä ja allekirjoituksista.

  Jokaisella säädöksellä tulee olla virallinen nimike. Edelleen säädöksellä tulee olla johtolause, josta pelkistetysti tulee käydä ilmi säädöksen antanut toimielin ja säätämismuoto. Säädöksen tärkein osa ovat pykälät, joista käytetään merkkiä "§". Ne numeroidaan arabialaisin numeroin joko juoksevasti tai luvuittain. Pykäliä seuraa päiväys ja allekirjoitukset.

  Pykälillä on tietty vakiintunut järjestys. Lain alkupuolella ovat tietyt yleiset säännökset, kuten lain tarkoitusta, soveltamisalaa ja määritelmiä koskevat säännökset. Niitä seuraavat lain aineelliset eli sisällölliset säännökset. Sen jälkeen tulevat menettelyä ja muutoksenhakua koskevat säännökset. Lain loppupuolella ovat niin sanotut erinäiset säännökset sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.

  Yleensä lait jaetaan lukuihin. Pienehköissä laeissa voidaan käyttää lukujaon sijasta väliotsikoita. Eräissä laajoissa laeissa on osajako. Lisäksi kullakin pykälällä on pykäläotsikkonsa.

  Uusilla säädöksillä ja muutossäädöksillä on hieman toisistaan poikkeava rakenne. Muutoslaki noudattaa alkuperäisen säädöksen rakennetta. Sen nimikkeestä kuitenkin näkyy, että kysymyksessä on muutoslaki. Johtolauseesta käyvät ilmi kumottavat, muutettavat ja lisättävät pykälät. Johtolausetta seuraavat pykälämuutokset ja voimaantulosäännös. Myös muutoslait päivätään ja allekirjoitetaan.

  Käytetyt lähteet: Lainkirjoittajan opas, 2013. http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1378370560107.html
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Oikeustiede:säädöksen rakenne. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädöksen rakenne.)