Oikeustiede:säädösten julkaiseminen

  Tieteen termipankista

  säädösten julkaiseminen

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  säädösten julkaiseminen
  Määritelmä säädöksen antamista seuraava julkaisutoimi, joka on edellytyksenä säädöksen voimaantulolle
  Selite

  Perustuslain 79 §:n mukaan tasavallan presidentin vahvistama ja vahvistamatta voimaan tullut laki on viipymättä julkaistava Suomen säädöskokoelmassa. Vastaavanlainen sääntely sisältyi myös aikaisempaan hallitusmuotoon. Myös muut säädökset julkaistaan, asetukset Suomen säädöskokoelmassa ja muut viranomaisnormit viranomaisten omissa määräyskokoelmissa.

  Suomen säädöskokoelma perustettiin vuonna 1860, jolloin sen nimenä oli "Suomen asetuskokoelma". Nykyisen nimensä kokoelma sai vuonna 1981. Suomessa noudatettiin hyvin muodollista käsitystä säädösten julkaisemisesta: vain Suomen säädöskokoelmassa julkaistut säädökset olivat virallisia ja ne voitiin julkaista vain siinä muodossa, jossa ne oli päätetty. Säädöskokoelmaa julkaistiin kirjallisessa muodossa aina vuoteen 2011 saakka, jolloin luovuttiin painettujen säädösten julkaisemisesta ja pääasialliseksi julkaisumuodoksi tuli internetissä julkaistava sähköinen versio. Muutoksen tarkoituksena oli ennen muuta nopeuttaa säädösten julkaisemista ja selkiyttää sähköisten säädösaineistojen käyttöä.

  Säädöksen julkaiseminen on lakien ja muiden säädösten voimaantulon ehtona. Taustalla on ajatus siitä, että säädöksen noudattamista voidaan vaatia vasta, kun se on tullut yleisesti tietoon. Tietenkään säädöksen julkaiseminen ei takaa sitä, että uusi säädös tai säädöksen muutos tulee kaikkien tietoon. Lisäksi tiedon kulkua pyritään varmistamaan muilla keinoin, kuten esimerkiksi tiedotuksella.

  Voimaantulosäännös on oltava jokaisessa säädöksessä. Sen vuoksi säädöksessä onkin vähintään kaksi säännöstä, joista toinen on voimaantulosäännös. Hallituksen esityksiin sisältyvissä lakiehdotuksissa voimaantuloajankohta on yleensä avoin (esimerkiksi: päivänä kuuta 20 .). Vahvistaessaan lain tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esityksen mukaisesti lain voimaantulon ajankohdasta.

  Suomessa säädökset julkaistaan kummallakin kansalliskielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi saamelaisia koskevat säädökset julkaistaan kolmella saamen kielellä.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Jyränki&Husa2012, s. 236-240, NiemivuoM2008, s. 210-211, SaraviitaI2011, s. 664-671 ja 690, EIF-V, s. 888-894

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Oikeustiede:säädösten julkaiseminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:säädösten julkaiseminen.)