Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi

  Tieteen termipankista

  lainvalmisteluprosessi

  lainvalmisteluprosessi
  Määritelmä lainvalmisteluhankkeen eri työvaiheiden muodostama kokonaisuus, joka käynnistyy lainsäädäntöaloitteesta ja jatkuu aina varsinaisen lainsäätämismenettelyn alkamiseen asti
  Selite

  Lainvalmisteluprosessissa voidaan erottaa eri työvaiheita, vaikka niiden rajoja ei olekaan mahdollista tarkasti määritellä. Yleistäen lainvalmistelu voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: (1) lainsäädäntöaloite, (2) esivalmistelu lainvalmistelussa, (3) säädösten perusvalmistelu, (4) lausunto- ja kuulemismenettely lainvalmistelussa ja (5) jatkovalmistelu. Lainvalmistelu on nähty myös laajempana prosessina, jolloin siihen on luettu lisäksi: (6) valtioneuvostokäsittely, (7) hallituksen esityksen eduskuntakäsittely, (8) lain vahvistaminen, julkaiseminen ja voimaantulo, (9) tiedottaminen ja kouluttaminen sekä (10) lainsäädännön vaikutusten seuranta. Vaiheet 6–8 voidaan kuitenkin mieluummin lukea kuuluviksi lainsäätämismenettelyyn, vaikka lainvalmistelija eri tavoin osallistuu niihinkin. Vaiheista 9–10 on vastuussa asianomainen ministeriö, joka voi antaa tehtävän käytännön hoitamisen muulle taholle.

  Lainvalmisteluhankkeet vaihtelevat merkittävästi. Ensinnäkin säänneltävät ilmiöt ja asiat asettavat erilaisia vaatimuksia lainvalmistelutyölle. Täysin uusi ja vapaasti valmisteltava kysymys edellyttää toisenlaista valmistelua kuin hanke, josta on käytettävissä tietoa ja uudistusehdotuksen tavoitteetkin on annettu. Toiseksi lainvalmisteluun vaikuttaa olennaisesti se, kuinka suuresta työstä on kysymys. Iso ja keskisuurikin lainvalmisteluhanke vaatii valmistelulta huomattavasti enemmän kuin pieni säädösmuutos.

  Mainitut valmisteluvaiheet painottuvat eri tavoin erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa. Uusissa ja vapaasti valmisteltavissa sekä isoissa hankkeissa kaikki vaiheet esiintyvät ainakin jossakin muodossa. Keskisuurissa hankkeissa keskeisimmät vaiheet ovat perusvalmistelu ja sitä seuraava lausunto- ja kuulemismenettely. Pienissä hankkeissa säädösehdotukset valmistellaan virkatyönä ja niistä pyydetään lausunto vain muutamilta tahoilta.

  Käytetyt lähteet: Oikeusministeriö, Sujuvampaa lainsäädäntöä: Lainvalmistelun prosessiopas (http://lainvalmistelu.finlex.fi/)
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Lorange BackerI2013A, Lorange BackerI2013B, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.5.2024: Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmisteluprosessi.)