Oikeustiede:ylivoimainen este

  Tieteen termipankista

  ylivoimainen este

  ylivoimainen este
  Määritelmä osapuolista riippumaton, ulkopuolinen, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma, joka estää sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen siten, että tämän vaikutuksen torjuminen on velallisen normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella
  Selite

  Ylivoimaiseen esteeseen viitataan varsinkin liike-elämän sopimusehtojen vastuunrajoituslausekkeissa (ks. vastuunrajoitus). Toisaalta ylivoimainen este on yleinen, sopimusehdoista riippumaton sopimusoikeudellinen vastuunrajoitusperuste, jolla rajoitetaan tuottamuksesta riippumatonta (objektiivista) vahingonkorvausvastuuta.

  Ylivoimaisina esteinä pidetään useimmiten sotaa, liikekannallepanoa, luonnonkatastrofeja ja viranomaisten päätöksiä tai toimia kuten tuontikieltoa ja takavarikkoa, jotka estävät suorituksen. Erityisesti rahavelvoitteiden (ks. rahavelka) yhteydessä myös yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytystä pidetään ylivoimaisena esteenä (esimerkiksi velkakirjalaki 7 §, korkolaki 10 § ja kauppalaki 57 §). Sitä vastoin voimakaskin kustannustason nousu ja inflaatio jäävät ylivoimaisen esteen käsitteen ulkopuolelle. Tietojärjestelmien häiriöt, avainhenkilöiden poissaolo ja työtaistelutoimet rinnastetaan sopimusehdoissa usein ylivoimaisiin esteisiin.

  Myös mahdottomuudessa on kysymys sopimussuoritusta estävästä häiriöstä. Ylivoimaisesta esteestä poiketen mahdottomuuskäsitteessä ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota häiriön syihin, vaan ainoastaan sen vaikutukseen. Liikavaikeus taas on häiriö, joka ei tee suoritusta täysin mahdottomaksi, mutta aiheuttaa kohtuuttomia uhrauksia sen täyttämisessä. Liikavaikeusajattelussa ilmenevä sosiaalinen elementti voidaan ottaa huomioon myös sopimuksen sovittelussa tai sosiaalisen suoritusesteen (sosiaalinen force majeure) puitteissa.

  Kauppalaissa säädetyn ns. kontrollivastuun rajoitusperusteena on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, joka määritellään lähes samoin kuin ylivoimainen este. Esteen poikkeuksellisuutta ei kuitenkaan korosteta niin kuin perinteisessä ylivoimaisen esteen käsitteessä.

  Force majeure -lausekkeissa vapautetaan velallinen ylivoimaisesta esteestä johtuvan suoritushäiriön seuraamuksista antamalla hänelle joko oikeus vetäytymiseen sopimuksesta tai lykkäys sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Vapautus (vahingonkorvaus)vastuusta ei kuitenkaan merkitse, että velallinen säilyttäisi oikeuden vastasuoritukseen, jos hänen oma suoritusvelvollisuutensa raukeaa ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisen esteen perusteella rahavelallinen vapautuu myös viivästysajan valuuttakurssiriskistä ja viivästyskorosta. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija saa ylivoimaisen esteen perusteella myös oikeuden lisävastikkeeseen. Urakoitsijan suoritusaikainen vaaranvastuu ei ehtojen mukaan koske ylivoimaisesta esteestä johtuvaa työntuloksen tuhoutumista.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Rudanko

  Erikieliset vastineet

  vis maior (luo nimityssivu)latina (Latina)
  force majeureranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Aurejärvi&Hemmo2007, s. 65, 82 ja 139, GodenhielmB1954, s. 44 ja 166, HemmoM2005, s. 159, TaxellLE1972, s. 119, 320 ja 460, VihmaV1957

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.5.2024: Oikeustiede:ylivoimainen este. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ylivoimainen este.)