Oikeustiede:vahingonkorvausoikeus

  Tieteen termipankista

  vahingonkorvausoikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  vahingonkorvausoikeus
  Määritelmä velvoiteoikeuden osa-alue, joka sääntelee toiselle henkilövahingon, esinevahingon tai taloudellisen vahingon aiheuttaneen velvollisuutta suorittaa rahamääräinen korvaus syntyneestä menetyksestä, tappiosta tai aineettomasta vahingosta
  Selite

  Varsinaiseen vahingonkorvaukseen luetaan korvausvastuu, joka perustuu joko yleiseen vahingonkorvauslakiin tai johonkin niistä lukuisista muista normeista, jotka meillä velvoittavat korvaamaan sivulliselle aiheutettua vahinkoa. Oman alueensa muodostaa korvausvastuu sopimussuhteessa, joka on sopimusvastuun tärkein osa-alue.

  Vahingonkorvausoikeus on vähitellen kehittynyt rikosoikeuden piiristä itsenäiseksi oikeudenalakseen. Rikokseen syyllinen joutui maksamaan aluksi hyvityssakkoa valtiolle. Osa tästä sakosta alettiin sittemmin tuomita loukatulle asianosaiselle. Tältä pohjalta kehittyi vahingonkorvaus, Suomessa tosin niin hitaasti, että tärkeimmät yleiset korvaussäännökset olivat rikoslain 9 luvussa aina 1970-luvulle asti, jolloin säädettiin vahingonkorvauslaki (VahKL, 412/1974).

  Yhteiskunnallisesti paljon merkittävämpää on korvausoikeuden kehittyminen erityislainsäädännön perusteella. Suomeen on syntynyt suuri joukko säännöstöjä, joita voidaan kutsua korvausjärjestelmiksi. Rahassa laskettuna näiden korvausjärjestelmien piirissä suoritettavat maksut ovat merkittävästi suurempi summa kuin vahingonkorvaukset yleisen vahingonkorvausvastuun nojalla. Ylivoimaisesti suurimmat rahamäärät suoritetaan tapaturmavakuutuksen nojalla työtapaturmista ja ammattitaudeista ja pakollisen liikennevakuutuksen nojalla niistä vahingoista, jotka aiheuttaa moottoriajoneuvon käyttäminen liikenteessä. Molemmat perustuvat vastuun kattamiseen pakollisella vakuutuksella. Vapaaehtoinen autovakuutus on kolmas suurta korvausmäärää edustava järjestelmä.

  Verrattuna vapaaehtoisen vastuuvakuutuksen korvausmääriin, jotka edustanevat merkittävää osaa yleisen korvausvastuun nojalla todella maksettavista korvauksista, mainittujen kolmen korvausjärjestelmän kustannukset ovat monikymmenkertaiset.

  Muita korvausjärjestelmiä edustavat mm. potilasvahinkojen korvaaminen, lääkevahinkovakuutus, tuotevastuu, rikosvahinkojen korvaaminen ja syyttömästi tuomitulle ja vangitulle maksettavat korvaukset.
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Eero Routamo ja Mika Hemmo

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Oikeustiede:vahingonkorvausoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vahingonkorvausoikeus.)