Oikeustiede:lainvalmistelun kehittäminen

  Tieteen termipankista

  lainvalmistelun kehittäminen

  lainvalmistelun kehittäminen
  Määritelmä toimet, joilla pyritään vähentämään säädösten määrää ja parantamaan laatua
  Selite

  Lainvalmistelua on arvosteltu kaikkina aikoina. Kritiikin kohteina ovat olleet esimerkiksi vireillä olleiden lakihankkeiden suuri määrä ja kireät aikataulut, lainvalmistelun suunnittelemattomuus, lainvalmisteluun tarkoitettujen voimavarojen vähäisyys, komiteoiden syrjäyttäminen virkamiestyöryhmillä, lausunto- ja kuulemismenettelyn puutteet, uudistusehdotusten vaihtoehdottomuus, vaikutusarvioiden ohuus, lakitekniikan ongelmat ja koukeroinen lakikieli sekä asenteet lainvalmistelua kohtaan.

  Erityisesti 1970-luvulta asti on pyritty vastaamaan lainvalmistelun puutteisiin hallituksen esityksen laatimisohjeilla, lainvalmisteluoppailla ja lainvalmistelijoiden koulutuksella. Lisäksi on laadittu useita säädösvalmistelun kehittämisehdotuksia, lainvalmistelun kehittämisohjelmia sekä muodostettu valtioneuvoston säädöspolitiikka samoin kuin sitoutettu ministeriöiden kansliapäälliköt lainvalmistelun kehittämiseen. Tulokset ovat olleet kuitenkin laihoja. Säädösten määrä on jatkuvasti kasvanut sekä lainvalmistelun taso on huolestuttava.

  Kehittämistoimia vaadittaisiin erityisesti säädösten määrän vähentämiseen. Lisäksi lainvalmistelun laatua tulisi parantaa kiinnittämällä huomiota sääntelyn tietopohjaan, vaihtoehtoisiin sääntelymalleihin, uudistusten vaikutuksiin sekä lausunto- ja kuulemismenettelyn kattavuuteen. Olisi myös varattava riittävästi aikaa lakiteknisten ja -systemaattisten kysymysten pohtimiseen ja lakikielen hiomiseen. Samoin olisi luotava edellytykset lainsäädäntötutkimukselle.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti Niemivuo

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KivivuoriA1980, NiemivuoM2002, NiemivuoM2008, TalaJ2005, OM5/1987, TyyniläM1984

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.4.2024: Oikeustiede:lainvalmistelun kehittäminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainvalmistelun kehittäminen.)