Oikeustiede:lainsäädäntötutkimus

  Tieteen termipankista

  lainsäädäntötutkimus

  lainsäädäntötutkimus
  Määritelmä lainsäädäntöä instituutiona tai yksittäisiä säädöshankkeita koskeva tutkimus, jossa saatetaan hyödyntää eri tutkimusalojen lähestymistapoja
  Selite

  Lainsäädäntötutkimus on Suomessa lähinnä 2000-luvun mittaan vakiintunut kokoava nimitys eri tutkimussuuntauksille, joiden kohteena on lainsäädäntö yleisesti, ilmiönä ja instituutiona, taikka jokin tietty yksittäinen laki- tai säädöshanke. Lainsäädäntötutkimus voi kohdistua kaikentyyppisiin säädöksiin. Se kattaa monilta osin saman alan kuin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa paljon käytetty ilmaisu sääntelytutkimus (regulaatiotutkimus), jolla on vahvat juuret erityisesti anglo-amerikkalaisessa tutkimusperinteessä. Siellä se on kuitenkin kohdistunut paljolti sellaiseen lakeja alemmanasteiseen sääntelyyn (regulation), joka tyypillisesti pyrkii ohjaamaan yritystoimintaa.

  Lainsäädäntötutkimus jäsentyy karkeasti kahteen päälohkoon. Lainsäädäntöä yleisesti, instituutiona, koskeva tutkimus on kiinnostunut yhtä säädöstä laajemmista kysymyksistä, kuten sääntelyn määrästä ja sen kehityksestä, sääntelyn kansainvälistymisestä ja sen muodoista, julkisen ja ns. yksityisen sääntelyn suhteesta, lainvalmistelutoiminnasta, sen ongelmista ja toimintatavoista sekä sääntelyn erilaisten, niin perinteisten kuin uudenlaisten vaihtoehtoisten keinojen kehityspiirteistä.

  Määrällisesti eniten on tutkittu yksittäisiä lakeja tai muita säädöksiä. Näissä hankkeissa tiedonintressi kohdistuu tavallisesti joihinkin tai useisiin säädöksen elinkaaren keskeisiin osiin, joihin kuuluvat lainvalmisteluvaihe, päätöksenteko säädöksestä sekä säädöksen toteuttaminen ja vaikutukset.

  Lainsäädäntöä voidaan tutkia usean eri tieteenalan lähestymistavoilla, menetelmillä ja teoreettisella välineistöllä. Näitä ovat erityisesti oikeustutkimus, politiikkatutkimus, taloustiede, sosiologia, hallinnon tutkimus sekä arviointitutkimus. Lainsäädännön monimuotoisuus, sen keskeinen rooli julkisen vallankäytön kannalta ja sääntelyn erityyppiset funktiot huomioon ottaen on perusteltua päätellä, että mikään yksittäinen tutkimusala ei kykene yksin kattamaan kaikkia lainsäädäntöön kohdistuvia tiedon tarpeita.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Jyrki Tala

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Oikeustiede:lainsäädäntötutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainsäädäntötutkimus.)