Kirjallisuudentutkimus:kerronta

  Tieteen termipankista

  kerronta

  kerronta (suositeltu)
  Määritelmä tapahtumasarjan (tarinan) esittäminen
  Selite

  Kertomustutkimuksessa kerronta on tarinan ohella kertomuksen olennainen osatekijä. Kun tarina määritellään kronologiseksi tapahtumasarjaksi, kerronta on tämän tapahtumasarjan esittämistä. Tarina voidaan kertoa suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai muilla keinoilla. Kerronnassa voidaan poiketa tarinan kronologiasta esimerkiksi käyttämällä takaumia ja ennakointeja. Tarina voidaan esittää jonkin henkilöhahmon (tai muun toimijankaltaisen olennon) kertomana, jolloin puhutaan kertojasta; ajatus kertojasta on toisaalta lukutapa, joka juontaa juurensa suulliseen kertomusperinteeseen.

  1900-luvun jälkipuolella kehittyneessä kertomusteoriassa on eritelty tarkasti erilaisia kerronnan keinoja. Genetten narratologista järjestelmää seuraten kerronnan osatekijöitä ovat tempus, persoona ja modus. Tempuksen alla käsitellään kerronnan ajan suhdetta tarinan aikaan (ajallinen etäisyys kerrontahetken ja tapahtumien välillä; tapahtumien järjestys, kesto ja frekvenssi kerronnassa ja tarinassa). Persoonan alla käsitellään kerronnan subjektiivisuutta ja kerrontatyyppejä sen mukaan, kuka kertoo ja kenestä kerrotaan (ks. kertoja; epäluotettava kertoja). Moduksen alla käsitellään kerronnan etäisyyttä tapahtumiin (esim. klassinen epäsuoran ja suoran esityksen erottelu välimuotoineen) ja kerronnan rajaamista (fokalisointi).

  Erikieliset vastineet

  narrationenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 9.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:kerronta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:kerronta.)