Kielitiede/Uralistiikka

  From Tieteen termipankki
   MääritelmäSelite
  ersä
  eteläsaameläntisten saamelaiskielten eteläryhmään kuuluva kieli
  inarinsaameitäisten saamelaiskielten sisämaan ryhmään kuuluva Inarin alkuperäisasukkaiden kieli
  itäiset saamelaiskieletsaamelaiskielten toinen pääryhmä
  kantamarikielimuoto, josta marin kielen nykyisten päämurteiden (vuorimari, niittymari) katsotaan kehittyneen
  kantapermiKantapermi polveutuu suomalais-permiläisestä kantakielestä. Sen tytärkieliä ovat komi ja udmurtti.
  kantasaamekielimuoto, josta nykyisten saamelaiskielten katsotaan kehittyneen
  kantasamojediKantasamojedi on uralilaisesta kantakielestä polveutuva toinen päähaara, josta nykyiset samojedikielet polveutuvat.
  keminsaameitäsaamelaisten kielten sisämaan ryhmään kuulunut kieli
  kiltinänsaamekiltinänsaamelaisten puhuma itäsaamelaiskieli
  koltansaameitäisten saamelaiskielten sisämaan ryhmään kuuluva kieli, jota puhutaan Inarin kunnassa ja Kuolan niemimaalla
  lappologiaei-saamelaisten tekemä saamelaisia, heidän kieltään ja kulttuuriaan koskenut tutkimus
  luulajansaameläntisten saamelaiskielten pohjoisryhmään kuuluva kieli
  läntiset saamelaiskieletsaamelaiskielten toinen pääryhmä
  mariuralilaiseen kielikuntaan kuuluvaa volgalaiskieli
  marilais-permiläinen kantakieli
  mordva
  obinugrilainen kantakieli
  piitimensaamelänsisaamelaiskielten pohjoisryhmään kuuluva kieli
  pohjoissaameläntisten saamelaiskielten pohjoisryhmään kuuluva kieli
  saamen kieleturalilaisten kielten suomalais-ugrilaisten kielten haaraan kuuluva kielten ryhmä
  suomalais-mordvalainen kantakieli
  suomalais-permiläinen kantakieli
  suomalais-saamelainen kantakieli
  suomalais-ugrilainen kantakieli
  suomalais-ugrilaiset kielet
  suomalais-volgalainen kantakieliHypoteettinen marilaiskilten, mordvalaiskielten ja itämerensuomalaisten kielten kantakieli.
  turjansaameturjansaamelaisten puhuma itäsaamelaiskieli
  ugrilainen kantakieli
  ugrilais-samojedilainen kantakieli
  unkarilais-mansilainen kantakieli
  uralilainen kantakielikantakieli, josta katsotaan kaikkien uralilaisten kielten kehittyneen
  uralilainen kielikunta
  uralilaiset kielet
  uralistiikkauralilaisten kielten ja kansojen tutkimus
  uumajansaameläntisten saamelaiskielten eteläryhmään kuuluva kieli
  volgalainen kantakieli
  volgalaiskieli
   MääritelmäSelite
  Grimmin lakiryhmä äännelakeja, joiden perusteella tietyt konsonantit muuttuivat systemaattisesti indoeurooppalaisesta kantakielestä germaaniseen kantakieleen ja muihin indoeurooppalaisiin kieliin
  Vernerin lakitanskalaisen kielentutkijan Karl Vernerin[1] mukaan nimetty germaanisten kielten historiassa tapahtunut äänteenmuutos
  aaltoteoriateoria kielten sukulaisuussuhteesta, jossa kielimuutokset leviävät kieliyhteisöstä toiseen aaltomaisin sysäyksin eikä oksamaisten haarautumien (sukupuuteoria) tavoin
  abduktiivinen muutoskielellinen muutos, joka tapahtuu abduktiivisen päättelyn tuloksena
  ablaut
  1. indoeurooppalaiseen kantakieleen rekonstruoitava juurimorfeemien vokaalivaihtelu, jossa kantakielen foneemit *e, *o, *ē ja *ō vaihtelevat morfofonologisesti sekä keskenään että kadon, *Ø, kanssa
  2. sellainen vokaali- tai vartalovaihtelu, joka myöhemmässä kielimuodossa pohjautuu indoeurooppalaisen kantakielen alkuperäiseen ablaut-ilmiöön
  adaptaatioteoriaAlfred Ludwigin 1873 esittämä teoria, jonka mukaan suffikseilla vartaloihin liittyessään olisi ollut vain deiktinen, viittaava funktio ja niille vasta myöhemmin olisi kehittynyt johtimien ja taivutuspäätteiden funktioita
  adstraattimaantieteellisesti mutta ei välttämättä geneettisesti läheisten kielten vaikutus toisiinsa
  agglutinaatioteoriaFranz Boppin (1791—1867) kehittämä teoria, jonka mukaan lauseessa usein rinnakkain joutuvat sanat voivat yhdistyä l. agglutinoitua yhdyssanaksi tai johtimelliseksi sanaksi.
  alkuperäiskansakielijonkin alueen ensimmäisiksi asukkaiksi oletetun etnisen ryhmän, kansan tai heimon jälkeläisten eli alkuperäiskansan puhuma kieli, joka toimii tämän yhteisön etnistä identiteettiä luovana keskeisenä tekijänä
  apotoniakvalitatiivinen apofonia
  areaalilingvistiikka
  areaalinen luokitteluKieliä ryhmitellään niiden puhuma-alueiden sijainnin mukaan. Esim. Balkanin, Euroopan tai Euraasian kielet.
  asendenttinenhistoriallisessa tutkimuksessa takeneva tarkastelutapa: siirrytään uudemmasta kielimuodosta aikaisempiin
  contagion
  darwinismi
  deglutinaatiodiakronisesti väärin perustein suoritettu konstituenttijako
  desendenttinenhistoriallisen kielitieteen tutkimus- tai esitystapa joka ottaa lähtökohdakseen aikaisemmat muodot pyrkien osoittamaan, miten ne ovat kehittyneet myöhemmiksi muodoiksi
  diakroninen kielentutkimuskielen historiallisen kehityksen tutkimus; historiallinen kielentutkimus, joka kohdistuu ajallisesti peräkkäisiin ilmiöihin
  differentiaatio
  eksoglossinen valtiovaltio joka on omaksunut viralliseksi kielekseen vieraan, maan rajojen sisäpuolella alun perin esiintymättömän kielen (J. Fishman)
  epigrafiikkatieteenala, joka tutkii piirtokirjoituksia
  etymologiasanan alkuperä; sanojen alkuperän tutkimus
  etymologinen nativisaatiolainasanojen äänteellinen mukauttaminen siten, että se perustuu kahden kielen välillä vallitseviin systemaattisiin etymologisiin äännevastaavuuksiin eikä suoraan, foneettisesti motivoituun äännesubstituutioon
  fylogeneettinen
  fylum
  glossaattorikielispesialisti 3. ja 2. vuosisadalla eaa. Aleksandriassa
  glottogoninenkielen syntyä ja alkuperää koskeva
  glottokronologiamenetelmä, jolla pyritään sukukieliksi epäiltyjen kielien ns. perussanaston tilastollisen vertailun perusteella mittaamaan kielten sukulaisuuden etäisyyttä sekä päättelemään aika, joka on kulunut kielten haarautumisesta kantakielestään
  glottologia
  haara
  historiallinen fonetiikkaäänteellisten muutosten tutkiminen
  historiallinen fonologiakielen äännejärjestelmän strukturaalisten muutosten tutkimus
  historiallinen kielentutkimus
  historiallis-vertaileva kielentutkimus
  historioiva kielioppikielioppi joka pyrkii esittämään tutkittavan kielen rakenteiden kehityshistorian
  homonyymien törmäystilanne, jossa kahta tavallisesti eri kontekstissa käytettyä homonyymia aletaan käyttää samassa kontekstissa, mikä estää yksiselitteisen ymmärtämisen
  hybridisana tai ilmaus jonka osat ovat peräisin eri kielistä
  hypostaasisanan siirtyminen sanaluokasta toiseen merkityksen laajentuessa
  indoeurooppalainen kantakielikielimuoto, josta indoeurooppalaisten kielten katsotaan kehittyneen
  indoeuropeistiikkaindoeurooppalaisten kielten vertaileva tutkimus
  isolaattiyhden kielen kielikunta
  itaalinenlatinan tytärkielineen ja kadonneine sisarkielineen muodostamaa kielihaaraa nimitetään itaaliseksi
  juurisukukielissä toisiaan vastaavien sanojen vanhimpien tunnettujen tai oletettujen asujen yhteinen osa, joka muiden ainesten erottamisen jälkeen jää jäljelle; lyhin perusvartalo, johon vertaileva etymologiointi pääsee
  kantakielirekonstruoitu varhainen kielimuoto, josta samaan kielikuntaan kuuluvat myöhemmät kielimuodot (tytärkielet) ovat kehittyneet
  kantamuotorekonstruktion perusteella päätelty kielen elementin varhaisin oletettu ilmiasu, johon tunnetut, kielessä ja sukukielessä esiintyvät muodot voidaan palauttaa
  kielensyntyprosessi
  kielenvaihdos
  kielialue
  kielikuntalaajin mahdollinen sukukielten joukko
  kieliliitto
  ... further results